Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Ved SFM Fullversjon vil pasientjournalsystem integrere SFMs brukergrensesnitt i egen løsning. SFM vil da fremstå som en integrert legemiddelmodul i pasientjournalsystemet, og systemene vil i bakgrunnen utveksle relevant informasjon via SFM Datadeling API.

  • SFM Fullversjon benyttes av fastleger, legespesialister, tannleger og kommunehelsetjenesten.

  • SFM Fullversjon vil i stor grad dekke gjeldende rekvirentkrav. Systemleverandør vil kun måtte forholde seg til gjeldende integrasjonskrav Krav til integrasjon med SFM GUIFullversjon , og vil ved å dekke disse kravene også dekke aktuelle rekvirentkrav.

...

  • SFM BasisAPI benyttes når pasientjournalsystem har egen legemiddelmodul og ikke ønsker å benytte SFM sitt brukergrensesnitt. Disse kan benytte SFM for å forenkle kommunisere med e-resept via SFM BasisAPI. 

  • SFM BasisAPI benyttes av helseforetak og Helseplattformen.

  • Systemleverandører som benytter SFM Basis API er selv ansvarlig for oppfyllelse av en til hver tid gjeldende rekvirentkrav. Pasientjournalsystemet og SFM Basis API vil til sammen oppfylle disse kravene, dvs at Basis API vil ivareta enkelte av kravene. I tillegg foreligger det integrasjonskrav Krav til integrasjon SFM basis API , for å lette arbeidet med integrasjonen og sikre pasientsikkerhet og kvalitet i e-reseptkjeden.

...

Utprøving og innføring av SFM gjennomføres i en prioritert rekkefølge der det i første omgang er fastlegekontor, avtalespesialister, legevakt, sykehjem og hjemmetjeneste som er prioritert. Funksjonalitet for helsestasjon, jordmor og tannleger (og andre relevante virksomheter) vil bli tilgjengelig i senere versjoner av SFM.

Se også /wiki/spaces/SFMDOK/pages/26267484272160492833