Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Definisjon

...

Beskrivelse

...

AK-journal

...

Antikoagulasjonsjournal. Journalinformasjon knyttet til behandling med spesifikke legemidler som påvirker blodkoagulasjonen og hvor doseringen skjer avhengig av analyseresultat for blodprøven INR. Legemiddelet Warfarin er det eneste legemiddelet i Norge som
doseres etter INR-verdi.

...

API

...

Application programming interface. Grensesnitt som implementeres av en programvare og muliggjør interaksjon med annen
programvare. På norsk ofte kalt en «tjeneste» eller «webtjeneste».

...

CAVE

...

Betyr «vokt deg for» eller «pass deg for». Brukes om legemidler som i utgangspunktet ikke skal forskrives til pasient/benyttes av pasient fordi pasienten risikerer legemiddelreaksjon. Noen steder benyttes også termen «Kritisk informasjon for legemidler». I dette
dokumentet benyttes "kritiske legemiddelreaksjoner" som begrep.

...

Dssn

...

I forskrivning brukes det som tekstlig forklaring til pasienten på hvordan pasienten skal bruke legemiddelet (for eksempel: Dryppes i
begge øyne 2 ganger daglig i 6 dager).

...

EPJ

...

SFM

...

FEST

...

Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte. FEST er et datagrunnlag for forskrivning. Vedlikeholdes av Legemiddelverket og oppdateres
regelmessig.

...

FM

...

Nåværende forskrivningsmodul. FM benyttes av helsepersonell i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for å ivareta forskrivning til pasienter og for
å kommunisere med Reseptformidleren.

...

Forskrivning

...

Skriftlig bestilling av legemiddel, forbruksmateriell og næringsmidler på resept. I dette dokumentet brukes det både om lokale
forskrivninger og elektroniske forskrivninger. Se også rekvirering.

...

Helfo

...

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. En av etatens oppgaver er å behandle søknader om individuell refusjon og utbetale refusjon av
utgifter til undersøkelse og behandling.

...

Helse-ID

...

Helse-ID er en felles påloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren. Den legger til rette for at helsepersonell kan få engangspålogging med én elektronisk ID (e-ID) i hele helsetjenesten,
og for at sektoren lettere kan dele data og dokumenter.

...

Person som er satt til å kunne involveres i direkte ytelser av helsetjenester. Brukes i kravspesifikasjonen om en klinisk bruker av
systemet.

...

Helsesykepleier

...

Sykepleier med helsesykepleierutdanning (videreutdanning i forebyggende sykepleie). I e-reseptsammenheng betyr
«helsesykepleier» helsesykepleier med forskrivningsrett.

...

Jordmor

...

Helseperson med autorisasjon som jordmor. I e-reseptsammenheng betyr «jordmor» jordmor med forskrivningsrett.

...

Kodeverk

...

En definert samling av koder, brukt til spesifikke formål. Se for øvrig {+}https://volven.no+ for kodeverk henvist til i tekst.

...

Utveksling av informasjon mellom virksomheter (oftest) i helsetjenesten utenom e-resept, eksempelvis via henvisninger,
epikriser og PLO-meldinger

...

Kritisk informasjon

...

Informasjon som i en behandlingssituasjon kan medføre at planlagte tiltak endres, og kanskje redder pasientens liv eller forhindrer
alvorlig skade.

Kosttilskudd

...

Næringsmidler som

  1. er beregnet til å supplere kosten, og

  2. er konsentrerte kilder av vitaminer og mineraler eller andre stoffer med en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, alene eller i kombinasjon, og

  3. omsettes i ferdigpakket og dosert form beregnet til å inntas i små oppmålte mengder; som for eksempel kapsler, pastiller, tabletter, piller, pulverposer, ampuller, dråpeflasker og lignende former for væsker og pulver.
    (Omhandlet i FOR 2004-05-20 nr 755: Forskrift om kosttilskudd)

Presisering: Kosttilskudd er ikke legemidler men inkluderes i pasientens legemiddelliste fordi kosttilskudd kan ha interaksjoner
med legemidler og fordi kosttilskudd ofte pakkes i multidose.

Kritiske legemiddelreaksjoner

...

I dette dokumentet er "kritiske legemiddelreaksjoner" brukt om det som ofte har vært referert til som CAVE. Kritiske legemiddelreaksjoner følger Nasjonal Standard for Kritisk informasjon fra KJ som omtaler overfølsomhetsreaksjoner på legemidler. Informasjonen omfatter legemiddelreaksjoner og kritiske allergier som kan regnes som "kritisk informasjon". Se https://ehelse.no/publikasjoner/kritisk-informasjon-i-kjernejournal-klinisk-beskrivelse-og-kodeverk.
Registreres med type reaksjon og reaksjonens alvorlighetsgrad, sannsynlig agens og i hvilken grad årsaken(-e) til reaksjonen(-e) er
verifisert.

...

Legemiddel

...

«Stoffer, droger og preparater som er bestemt til eller utgis for å brukes til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr, eller til ved innvortes eller utvortes bruk å påvise sykdom»
(Legemiddelloven § 2 første ledd). Jf Legemiddelforskriften §1-3.

Legemiddelbehandling

...

«Legemiddelbehandling» er i dette dokumentet brukt om dokumentasjonen av en enkelt ordinasjon (beskjed fra lege eller generelle retningslinjer laget av lege om utdeling av legemidler til pasient) i systemet. En legemiddelbehandling kan være en lokal registrering, eller ha en eller flere resepter knyttet til seg.
Legemiddelbehandlinger og endringer i disse skal alltid registreres i Pasientens Legemiddelliste.

...

Legemiddelliste

...

Fellesbetegnelse for lokal og sentral legemiddelliste. Lokal legemiddelliste kalles LIB. Sentral legemiddelliste i Reseptformidleren /Kjernejournal
kalles PLL

...

Legemiddelform

...

Hvordan legemiddelet er utformet (tabletter, salve, oppløsning etc.).

...

Legemiddelkort

...

Utskrift av oversikt over pasientens aktuelle behandling med legemidler (Legemidler i bruk /LIB), som inkluderer faste legemidler, legemidler som gis ved behov og legemidler gitt som kur. Se også
«Ordinasjonskort» og «Legemidler i bruk».

...

Legemiddelnavn

...

Navn på legemiddel kan både være legemiddelets merkevare eller legemiddelets virkestoff.

...

Legemiddelreaksjoner

...

Se "kritiske legemiddelreaksjoner"

...

Legemidler i bruk (LIB)

...

Brukes om den lokale legemiddellisten i hver EPJ. Inkluderer all pågående medisinering. Inkluderer faste legemidler, legemidler ved behov og legemidler gitt som kur. Kosttilskudd inkluderes også i LIB.
Se også PLL

...

Magistrelt legemiddel

...

Legemiddel som fremstilles/produseres i apotek etter bestilling fra rekvirent til en bestemt pasient.

...

Merkevare

...

Vare fra en bestemt produsent, og angitt med merkevarenavn.

...

Multidose

...

Maskinell dosedispensering fra pakkesentral. Se også
dosedispensering.

...

Ansvarlig lege for multidosepasienter. Ofte fastlegen, men kan også være andre leger. Skal alltid godkjenne legemiddellisten til pasienten før pakking av multidosen, og er primærkontakt ved spørsmål fra
apotek

Oppgaveliste/arbeidsliste

...

I legemiddelmodulen vil det oppstå en del oppgaver, gjerne på bakgrunn av asynkrone meldinger, som krever helseperson sin oppmerksomhet og involvering. Dette kan eksempelvis være spørsmål fra multidoseapotek til multidoseansvarlig lege. Slike oppgaver skal legges i en oppgaveliste/arbeidsliste der helsepersonell kan finne relevante oppgaver for seg for den gitte installasjonen. Forskjellige behandlingssteder kan ha forskjellig behov knyttet til hvem informasjonen presenteres for (grupper vs. enkeltperson) og hvem som kan/skal løse oppgaven. Oppgaver kan også ha forskjellig prioritet. Dette bør være en oppgaveliste som
sees i sammenheng med EPJ sin øvrige oppgaveliste om dette finnes.

...

Pasientbillett er en midlertidig identifikator som unikt identifiserer en pasient i en SFM database. Pasientbillett benyttes for å unngå å kommunisere sensitive data og pasientidentifiserende data i samme
API-kall mellom SFM og EPJ.

Pasientens Legemiddelliste (PLL)

...

Pasientens Legemiddelliste (PLL) er et begrep som brukes om den sentrale legemiddellisten som lagres i Reseptformidleren. PLL inneholder informasjon om legemiddelbehandlinger (ordinasjoner), kritiske legemiddelreaksjoner og pasientens bruk av kosttilskudd. Fra EPJ er det LIB som danner grunnlaget for PLL. I praksis vil systemet sende en kopi av LIB til RF, og dette blir da til den sentrale listen PLL. PLL er regulert i Reseptformidlerforskriften, Kjernejournalforskriften og Pasientjournalforskriften. E-reseptmelding M25.1 benyttes for
sending av PLL.

...

PID

...

Personlig identikator. I e-resept er dette synonymt med
fødselsnummer og d-nummer.

...

PLO

...

Pleie- og omsorgstjenester.

...

PREG

...

Personregisteret (PREG) er helse- og omsorgssektorens kopi av det
sentrale folkeregisteret.

...

Rekvirent

...

Fysisk eller juridisk person med rett til å rekvirere legemidler.

...

Resept

...

Bestilling av legemiddel til bruk for bestemte personer eller dyr, eller til bruk i rekvirentens praksis. Krav til innhold i resepten er regulert i
«Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek».

...

Reseptformidleren (RF)

...

Elektronisk nasjonalt behandlingsrettet helseregister for resepter og
reseptopplysninger.

...

Seponering

...

Avslutte pågående legemiddelbehandling.

...

Seponeringsdato

...

Dato for seponering av legemiddelbehandling for et gitt legemiddel
for en gitt pasient.

...

SFM

...

Sentral forskrivningsmodul.

...

SFM GUI

...

Versjon av SFM hvor forskrivningsfunksjonalitet er tilgjengeliggjort i SFM. Dette til forskjell fra SFM Basis API hvor
forskrivningsfunksjonalitet er tilgjengeliggjort i EPJ og hvor SFM bare tilbyr API-er for behandling av forskrivningsinformasjon.

...

Statens legemiddelverk (SLV)

...

Statens legemiddelverk er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. En av deres oppgaver er forvaltning av forsyningskjeden, herunder behandling av godkjenningsfritak og gjennom vedtak om opptak av legemidler for forhåndsgodkjent
refusjon.

...

Startdato

...

Dato for oppstart av legemiddelbehandling for et gitt legemiddel for
en gitt pasient.

...

Tannlege

...

Helseperson med autorisasjon som tannlege. I e-reseptsammenheng
betyr «tannlege» tannlege med forskrivningsrett.

...

Vare

...

Legemiddel, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler (innhold i
varekatalog).

...

Virkestoff

...

benyttes de samme begrepsdefinisjonene som e-resept.

Definisjonene til e-resept rekvirentspesifiksjon finner du her: Definisjoner - Rekvirentspesifikasjon for e-resept