Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Informasjon om tjeneste:
Navn på tjeneste:
HER-ID:
Spesifiser om tjenesten tilhører primærhelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten: Primærhelsetjenesten
Spesifiser hvilken tjeneste HER-ID er tilknyttet: Rekvirent
Er tjenesten påkoblet e-Resept fra tidligere?: ja/nei
Bekreft at HelseID er opprettet for tjenesten? ja/nei
Dato for oppstart av SFM ved tjeneste:
Migrering av data: ja/nei. Hvis ja, gi et tidspunkt for planlagt migrering og et overordnet estimat på størrelse på databasendatavolum
Antall leger: Brukes til statistikkformål, kan være omtrentlig
Antall annet helsepersonell: Brukes til statistikkformål, kan være omtrentlig

...