Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Maler og kontaktinformasjon for innmelding av feil og forbedringsøsker er beskrevet under Kontaktinformasjon.

Varslingslister
Leverandøren må selv be om å bli inkludert i varslingsliste for SFM for å motta varsler ved endringer eller hendelser. Dette gjøres ved å sende en henvendelse til NHN kundesenter med liste over navn, rolle, epost og telefon på kontaktpunkt som skal motta slike varsler.

Det kan i tillegg være hensiktsmessig for EPJ-leverandøren å be om å bli satt på tilsvarende varslingslister for Kjernejournal, Reseptformidleren, HelseID og Grunndata, da dette er underliggende fellestjenester som SFM benytter. Dette gjøres også ved å sende en henvendelse til NHN kundesenter.