Behovskø

SFM er planlagt realisert trinnvis, for å kunne ta ut gevinster så tidlig som mulig. Første produksjonsversjon av SFM (Alfa) ble levert i 2021, og oppdatert i mai 2022 (Bravo) og november 2022 (Charlie). Deretter er det planlagt mindre hyppigere leveranser ca hver 4. uke. https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2073919700

Innholdet i de ulike leveransene, og prioritering av hvilke leverandører som kan ta i bruk SFM først er prioritert utfra nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan (2017-2022) om å innføre e-resept i sykehjem og hjemmetjenester, videre innføring av multidose i e-resept og etablering av pasientens legemiddelliste. Det er derfor besluttet at leverandører som leverer til fastlegekontor og til sykehjem og hjemmetjeneste prioriteres først.

Overordnede føringer for innhold i leveransene

 • SFM skal erstatte dagens Forskrivningsmodul (FM)

 • Det har kommet opp behov for forbedringer og ekstra funksjonalitet for noen av brukergruppene

 • Avgrenset omfang ihht. godkjent styringsdokument for SFM (versjon 3.2)

 • SFM ikke skal utvikle kurvefunksjonalitet eller dokumentasjon av administrering av legemidler

 • SFM skal ha støtte for e-resept og må utvikles i henhold til kravene i e-resept rekvirentspesifikasjon

 • SFM må oppfylle ikke-funksjonelle krav definert av Norsk helsenett

 • SFM skal være en brukervennlig løsning for sluttbrukere

For mer informasjon om prioritering av innhold til leveranser, se https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2183495802

 

Prioriteringer av behovskøen

Behovskøen består av epics eller leveransepakker i en prioritert rekkefølge

Behovskøen vil løpende brytes ned fra overordnede funksjonelle områder til leveransepakker og prioriteres

Prioritering styres av behov fra flere brukergrupper i kombinasjon med tidspunkt de skal kunne ta i bruk SFM (milepæl)

En milepæl representerer tidspunktet for når den nødvendige funksjonaliteten for en definert brukergruppe er implementert i løsningen

 • Milepæl – Utvidet funksjonalitet til PLO (del 1 Q2 2023), del 2 (Q4 2023)

 • Milepæl - Funksjonalitet til tannlege, helsestasjon og jordmor Q1 2024

 • Milepæl – Funksjonalitet for Systembrukere (Q2 2024)​

 • Milepæl - Overgang til forvaltning (Q4 2024)

Behovskøen forankres i hvert prosjektstyremøte.

 

*MVP/Prioritert: Funksjonalitet som må inkluderes som et minimum for at løsningen skal kunne tas i bruk av den brukergruppen som versjonen er rettet mot

 

Epic navn

Beskrivelse av innhold og nytte

Funksjonsområde

Brukerguppe

GUI/BasisAPI

Epic navn

Beskrivelse av innhold og nytte

Funksjonsområde

Brukerguppe

GUI/BasisAPI

Gjenstående Q2 2023

 

 

 

 

Doseringsperiode

 • Forbedret funksjonalitet for å sette doseringsperiode og seponeringsdato for behandlingen, relatert til seponeringsfunksjonen, klargjøring/endre og detaljvisning

Tilpasning av arbeidsprosesser til PLO

Grunnleggende rekvireringsfunksjonalitet

PLO

Alle

GUI

DatadelingsAPI oppdateringer

 

 • DatadelingsAPI utvidelser,  informasjon til sykehjem og hjemmetjeneste

 • Oppdateringer av DatadelingsAPI

 • Feil og forbedringer

Etter ønske fra leverandørene

Teknisk

 

PLO

Alle

SFM Produkt

Driftsleverandør (NHN)

EPJ leverandør

GUI

BasisAPI

 

Q3 2023

 

 

 

 

Informasjon til bruker

Tilgjengeliggjøring av informasjon til bruker i SFM 

 • Nyhetsmeldinger

 • informasjon

 • opplæringsmateriell

 • brukerundersøkelse

Brukerstøtte

Alle

GUI

Batch funksjoner

Funksjon for å håndtere flere oppføringer på en gang

 • Bekreft i bruk

 • Seponer

 • Fjern resept

 • Godkjenn kladd

 • Forbedret Forny resept, inkl opprett resept (til ordinasjon)

 

Alle

PLO

GUI

Forbedret søkefunksjonalitet

 • Forbedret søk på kosttilskudd og pakninger

 • Uten MT nederst i søketreff

 • Enklere visning av søk på virkestoff vs merkevare

Grunnleggende rekvireringsfunksjonalitet

Arbeidsprosess støtte

Alle

 

GUI

Statusoppdateringer for LIB

 • Status info oppdateringer ved oppslag og sending til RF/KJ

 • Forbedret visning av LIB og resept statuser

Grunnleggende rekvireringsfunksjonalitet

 

 

Alle

 

 

GUI

Forbedringer på forskrivninger

 • Forbedring av detaljvisning og klargjøringsbildet for komprimering av skjermbildet og lettere navigasjon

 • Utvidet funksjonalitet for strukturert dosering

 

Grunnleggende rekvireringsfunksjonalitet

Alle

 

GUI

NIB/FIB til sykehjem og hjemmetjeneste

Ordinering av næringsmidler på produktnivå

 • Funksjonalitet for å legge til mer detaljert informasjon knyttet til administrasjon av næringsmidler og behov for å registrere spesifikke produkter. 

Tilpasning av arbeidsprosesser til PLO

PLO

 

GUI

 

Q4 2023

 

 

 

 

Slå sammen pasient

 • Sammenslåing av pasientinformasjon inkl legemiddelinformasjon for pasienter som er registrert dobbelt 

Systemadministrasjon

Alle

Dataansvarlig i virksomhet

GUI

 

Slette

 • Slette legemiddelinformasjon fra en pasient.

 • Kan kun utføres som en separat sletting pr pasient.

 • Informasjonen vil ikke lenger være tilgjengelig på pasienten, men slettingen loggføres i databasen. 

Grunnleggende rekvireringsfunksjonalitet

Systemadministrasjon

Alle

Dataansvarlig i virksomhet

GUI

Prosess forny med endring

 • Forretningslogikk og varsling når krav til refusjon, vilkår og andre strukturerte data ikke lenger er oppfylt eller informasjon er utdatert ved endring eller fornying av resept

Grunnleggende rekvireringsfunksjonalitet

Arbeidsprosess støtte

Alle

 

GUI

Smidig håndtering av dårlig datakvalitet

 • Unngå at pasient eller LIb ikke kan åpnes pga dårlige data

 • Informere bruker om hva som ikke kan vises

Grunnleggende rekvireringsfunksjonalitet

PLO

Alle

 

GUI

Multitendant

 • Løsning for opprettelse av virksomhetsstruktur i SFM

Teknisk

Drift og forvaltning

SFM Produkt

Driftsleverandør (NHN)

EPJ leverandør

GUI

BasisAPI

M2M; administrasjon av brukere og organisasjon

 • Endringsønske HP

Utvidet funksjonalitet og endringsønsker  

Spesialisthelsetjenesten

BasisAPI

 

Basis API; stegvis meldingsendring og støtte for MD

 • Stegvis meldingsendring, for M25.1: håndtering av medisinske varsler, samt mulig sende kritisk legemiddelinformasjon, samt årsak til seponering for M5

 • Støtte for multidose

Utvidet funksjonalitet og endringsønsker  

Spesialisthelsetjenesten

BasisAPI

 

BasisAPI kontroller

 • Innføre kontroller tilknyttet send Medication og getMedication for ivaretakelse av multidose og PLL (SFM-9557)

Teknisk

 

SFM Produkt

Driftsleverandør (NHN)

EPJ leverandør

BasisAPI

 

2024

 

 

 

 

Bedre tekniske feilmeldinger 

 • Tilpasset visning av feilmelding med handlingsalternativ

Systemadministrasjon

Drift og forvaltning

Dataansvarlig i virksomhet

Driftsleverandør (NHN)

EPJ leverandør

GUI

BasisAPI

NIB/FIB oppdateringer

 • Forny funksjon

 • Angre funksjon

 • Endringshistorikk i detaljvisning

 • Resepthistorikk i detaljvisning

Grunnleggende rekvireringsfunksjonalitet

 

 

Alle

 

 

GUI

Tilpasning til tannlege, helsesykepleier og jordmor

 • Oppsett og konfigurasjon av løsningen for andre virksomheter.

 • Tilpasning av arbeidsprosesser og tilgjengelig funksjonalitet ut fra deres behov

Grunnleggende rekvireringsfunksjonalitet

Tilpasning av arbeidsprosesser til andre virksomhetstyper

Tannleger

GUI

BasisAPI

Legemiddelgjennomgang -utvidelser

 • Støtte for utvelgelse av pasienter til legemiddelgjennomgang.

 • Understøtte enkel tilgang til sentral informasjon ved gjennomføring av legemiddelgjennomgang

 • Dokumentasjon av utført legemiddelgjennomgang. 

Grunnleggende rekvireringsfunksjonalitet

Alle

GUI

 

Integrasjon Fastlegeregisteret, inkl automatisk påmelding

 

 

 • Benyttes som grunnlag til bytte fastlege

Teknisk

Systemadministrasjon

Drift og forvaltning

 

SFM Produkt

Dataansvarlig i virksomhet

EPJ leverandør

Driftsleverandør (NHN)

Fastlege

GUI

 

Bytte fastlege - flytte informasjon

 • Overføring av enkelt pasients legemiddelinformasjon inkl historikk til annen lege

  • Bytte av fastlege mellom EPJ/FM og SFM

  • Bytte av fastlege i samme virksomhet

  • Bytte av fastlege i eller mellom SFM databaser

Teknisk

Systemadministrasjon

Drift og forvaltning

 

SFM Produkt

Dataansvarlig i virksomhet

EPJ leverandør

Driftsleverandør (NHN)

Fastlege

GUI

 

Integrasjon til Persontjenesten

 • Integrasjon mot PREG/nytt personregister for innhenting av oppdatert personinformasjon for pasienter

 • Varsling nå personinformasjon er endret og må oppdateres i EPJ og på forskrivninger

 • Støtte for automatisk oppdatering av ny personinformasjon på nye resepter

 • BasisAPI: Støtte for integrasjon mot personregisteret ved validering ved sendMedication

 • Skille pasientdata fra pasient id

Teknisk

Grunnleggende rekvireringsfunksjonalitet

SFM Produkt

Alle

GUI

BasisAPI

 

 

Integrasjon BRREG

 • Utvidet bruk av data fra Brønnøysundregisteret

 • Mulighet for å dele database mellom virksomheter i bl.a PLO

Arbeidsprosess støtte

Systemadministrasjon

Drift og forvaltning

 

Alle

Dataansvarlig i virksomhet

EPJ leverandør

Driftsleverandør (NHN)

GUI

Opprett magistrelt legemiddel

 • Registrering av magistrelt legemiddel til lokal varekatalog som grunnlag for å kunne forskrive på dette. 

Grunnleggende rekvireringsfunksjonalitet

Alle

 

GUI

Suportbruker

 • Støtte for at supportbruker kan hjelpe brukere med problemer og feilhåndtering, bla ved å overta kontroll over brukers skjerm 

 • Tilgjengeliggjøring for bruker av det som logges i databasen. Selve loggingen er ivaretatt i basisAPI. 

  • GUI for hendelseslogg 

  • GUI for API logging 

  • GUI for teknisk logging

Systemadministrasjon

Drift og forvaltning

Dataansvarlig i virksomhet

Driftsleverandør (NHN)

EPJ leverandør

GUI

BasisAPI

Meldingslogg

 • Oversikt over sendte og mottatte meldinger for en virksomhet.

 • Gjenbruk av funksjonalitet og GUI fra korrespondanselogg.

 • Ekstra personvernmekanismer for å skjule personsensitiv informasjon og registrer begrunnelse for å se dette. 

Systemadministrasjon

Dataansvarlig i virksomhet

GUI

BasisAPI

Se LIB historikk forbedringer

 • Utvidelse med flere parametere for historisk visning over legemiddelbehandlinger og resepter 

 • Historikkvisning for et gitt tidspunkt eller en definert periode

Grunnleggende rekvireringsfunksjonalitet

Alle

 

GUI

Statistikk og rapportering

 • Uthenting av definerte data fra databasen til beregning av statistikker og oppsett av etterspurte rapporter til myndighetene eller egen virksomhet

 • Rapport fylkesmannen og HELFO

Grunnleggende rekvireringsfunksjonalitet

Systemadministrasjon

Alle

Dataansvarlig i virksomhet

GUI

Maler og protokoller

 • Utvidet funksjonalitet for maler pr bruker og på ulike virksomhetsnivå

 • Opprette protokoll for en samling av flere forskrivninger med predefinert informasjon om dosering og evt annen informasjon til gjenbruk for andre pasienter. Er søkbar og kan benyttes som grunnlag for ny forskrivning. 

Grunnleggende rekvireringsfunksjonalitet

Alle

 

GUI

Pause behandling

 • Funksjon for å kunne sette en legemiddelbehandling som midlertidig inaktiv.

 • Omfatter ikke pausing av resepten. Info vil bare formidles i PLL.

 • (Bør gjøres samtidig som avansert strukturert dosering. )

NB Er foreløpig ikke inkludert i PLL, må avvente dette.

Grunnleggende rekvireringsfunksjonalitet

Tilpasning av arbeidsprosesser til PLO

Alle

Sykehjemsleger

Sykepleiere/vernepleiere, medhjelpere

GUI

Vedtaksspørring iterajon 2

 • Ta i bruk ny versjon av HELFOs tjeneste

 • Enkeltsaker knyttet til overgang til ny tjeneste

Grunnleggende rekvireringsfunksjonalitet

Alle

 

GUI

Roadmap - må besluttes

 

 

 

 

Bivirkningsmelding

 • Registrering av bivirkning av et legemiddel på en pasient og automatisk innsending av bivirkningsmelding til SLV(Melde.no)

Grunnleggende rekvireringsfunksjonalitet

Samhandling

Rekvirenter

 

GUI

Nye visningsfiler for meldinger

 • Visningsfiler som kan benyttes i korrespondanseloggen for å gi brukere en bedre tilgang til informasjonen som ligger der enn XML filene som benyttes i dag

 

 

 

Lab varsel

 • Medisinskfaglig varsel for å informere lege om at resultatet av en LAB prøve ligger utenfor referanseområde og at dette bør vurderes opp mot pasientens legemiddelbehandling

Grunnleggende rekvireringsfunksjonalitet

Rekvirenter

 

GUI

Historikk og analyse av medisinske varsler

 • Oversikt over gjeldende og historikk for tidligere medisinske varsler og håndteringen av disse

 • Full interaksjonsanalyse

Grunnleggende rekvireringsfunksjonalitet

Arbeidsprosess støtte

Alle

 

GUI

Antibiotika - beslutningsstøtte (EPJ løftet)

 • Enkel tilgang til retningslinjer for antibiotikabehandling ifb.m forskrivning. Innebygd forretningslogikk for begrensning av forskrivning på antibiotika ihht retningslinjenene. 

 • M1 Diagnose på antibiotika-Påkrevd diagnosefelt ved forskrivning på antibiotika. Skal sendes med i M1 og M25.  

Grunnleggende rekvireringsfunksjonalitet

Arbeidsprosess støtte

Alle

 

GUI

BasisAPI

Responsivt design

 • Tilpasning av GUI til ulike skjermstørrelser, bl.a mobil og ipad

Arbeidsprosess støtte

Alle

GUI