Legemiddelopplysninger og rettigheter

Reseptformidleren og kjernejournal

E-resepter lagres i en sentral database som kalles reseptformidleren. Alle reseptopplysninger i reseptformidleren formidles til kjernejournal som sammenstiller vesentlige helseopplysninger om pasienten og gjør opplysningene tilgjengelige for helsepersonell som trenger dem for å yte forsvarlig helsehjelp.

Rettigheter

SFM henter legemiddelopplysninger fra både reseptformidleren og kjernejournal, alt ettersom hvilke rettigheter du har. Rekvirenter (lege, tannlege, jordmor, helsesykepleier m.fl.) kan hente informasjon fra både reseptformidleren og kjernejournal.

Annet helsepersonell henter informasjon fra kjernejournal forutsatt at de yter helsehjelp, har tjenstlig behov og har HPR-nummer.

Helsepersonell uten HPR-nummer kan bruke SFM, men det vil ikke hentes legemiddelopplysninger fra kjernejournal pga manglende rettigheter. De vil kunne se de legemiddelopplysningene som ligger lokalt i SFM fra før.

Oppslag i SFM

Når du slår opp på pasienten i SFM hentes det automatisk oppdatert legemiddelinformasjon fra de tre siste måneder som sammenstilles med de legemiddelopplysningene som ligger lokalt i SFM fra før. I starten må du være forberedt på å bruke litt tid på å samstemme legemiddellisten slik at du sikrer at legemidlene stemmer overens med det pasienten faktisk skal ha.

Du kan utvide intervallet for innhenting av opplysninger til inntil 3 år ved å gjøre et manuelt oppslag. Trykk da på pilen nederst til venstre i LIB.

 

Reservasjon

Pasienter kan reservere seg mot innsyn når det gjelder både resepter og kjernejournal og du vil få beskjed om det når du åpner pasienten i SFM.


Samtykke

Du må ha samtykke for å hente pasientens legemiddelopplysninger fra kjernejournal, men det finnes unntak dersom du er:

  • Helsepersonell i den akuttmedisinske kjede

  • Pasientens fastlege

  • Lege eller sykepleier i spesialisthelsetjenesten

  • Helsepersonell med legemiddelansvar i sykehjem eller hjemmesykepleien

I akuttsituasjoner er det unntak fra krav om samtykke dersom:

  • Det er alvorlig fare for pasientens liv

  • Det ikke er tid til å innhente samtykke fra pasienten

  • Pasienten ikke er i stand til å gi samtykke på grunn av sin fysiske eller psykiske tilstand

I SFM trykker du da på “Hent i akuttsituasjon”.