Utprøving og innføring av SFM

Utprøving av sentral forskrivningsmodul (SFM) i fastlegemarkedet, og i kommunale helse- og omsorgstjenester er i gang. Utprøving og innføring av SFM gjennomføres i en prioritert rekkefølge der vi i første omgang prioriterer utprøving ved fastlegekontor, avtalespesialister, legevakt, sykehjem og hjemmetjeneste.

Journalleverandører som ønsker å starte utprøving av SFM kan kontakte NHN kundesenter (kundesenter@nhn.no) og be om å starte prosess for å bli godkjent for begrenset utprøving. Se https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2160492771 for hvilke aktiviteter journalleverandør må gjennom før oppstart begrenset utprøving.

Journalleverandør godkjennes for innføring av SFM etter å ha gjennomgått følgende faser:

Begrenset utprøving

Utvidet utprøving

Innføring

Begrenset utprøving

Utvidet utprøving

Innføring

I begrenset utprøving verifiseres integrasjonen mellom journalsystem og SFM gjennom utprøving av løsningen hos utvalgte virksomheter. Begrenset utprøving  gjennomføres ved:

 • Inntil 5 fastlegekontor/avtalespesialister/ andre typer rekvirenter over en periode på minimum seks (6) uker.

eller

 • Inntil 5 av Leverandørens kommuner over en periode på minimum seks (6) uker. Antall utprøvingskommuner kan utvides dersom NHN og Leverandør mener det er hensiktsmessig.

Innføringsansvarlig for SFM vil under begrenset utprøving gjennomføre innsiktsmøter med helsepersonell og EPJ-leverandør for å samle erfaringer.

Utvidet utprøving er en overgangsfase mellom utprøving og innføring for å bygge skalerbarhet hos leverandør og NHN. Vi vil i denne fasen vurdere hvordan rutiner for opplæring, håndtering av support og migrering fungerer hos leverandør. Utvidet utprøving  gjennomføres ved:

 • Inntil 20 nye fastlegekontor/ avtalespesialister/ andre typer rekvirenter, dvs. inntil 25 virksomheter totalt. Leverandøren skal være i utvidet utprøving i minimum 3 måneder. Utprøvingen må vare i minimum 1 mnd etter siste virksomhet (av de 25) har startet med SFM og dekke alle aktuelle virksomhetstyper for Leverandøren.

eller

 • Inntil 5 nye kommuner og alle deres virksomheter, inntil 10 kommuner totalt. Leverandøren skal være i utvidet utprøving i minimum 3 måneder. Utprøvingen må vare i minimum 1 mnd etter siste virksomhet har startet med SFM og dekke alle aktuelle virksomhetstyper for Leverandøren i de aktuelle kommunene.

I utvidet utprøving avtales antall virksomheter/kommuner per uke med NHN (innføringsansvarlig for SFM).

Utvidet utprøving skal dekke alle aktuelle virksomhetstyper for Leverandøren i de aktuelle kommunene.

 

I fasen innføring skal leverandør kunne ta i bruk SFM ved nye virksomheter/kommuner uten støtte fra NHN. Rutiner for opplæring, håndtering av support og migrering er på plass og fungerer som tiltenkt.

Journalleverandører kan ikke gå over i fase innføring før SFM som produkt er godkjent for innføring i det aktuelle segmentet.

Journalleverandører kan ikke gå over i fase innføring før de oppfyller relevante integrasjons- og rekvirentkrav

 

Begrenset utprøving

Begrenset utprøving gjennomføres hos opptil 5 av leverandørens sluttbrukere (virksomheter/kommuner) og pågår frem til journalleverandør er godkjent for utvidet utprøving. Antall utprøvingsvirksomheter/kommuner godkjennes av NHN og utprøvingen skal dekke alle aktuelle virksomhetstyper som benytter journalsystemet (eksempler på virksomhetstyper: fastlegevirksomhet, helsestasjon, legevakt, sykehjem, avtalespesialist, hjemmesykepleie, etc.).

Begrenset utprøving kan tidligst avsluttes 6 uker etter at siste utprøvingsvirksomhet startet med SFM.

I begrenset utprøving bistår NHN med:

 • Opplæring og informasjon til utprøvingsvirksomhetene

 • Tilstedeværelse fra NHN ved oppstart av de 2-3 første utprøvingsvirksomhetene

 • Opplæring av support- og opplæringspersonell hos leverandør

 • Teknisk støtte ved migrering av data (hvis relevant)

Journalleverandør skal i begrenset utprøving:

 • Bistå utprøvingsvirksomhetene ved å svare ut henvendelser og samle tilbakemeldinger som kan være nyttig å dele med NHN

 • Innen rimelig tid, og før overgang til utvidet utprøving, gjøre nødvendige tilpasninger i sin integrasjon med SFM dersom det avdekkes områder som krever forbedring/endring

 • Utarbeide rutiner og prosesser for opplæring og informasjon til virksomheter som skal starte med SFM

 • Utarbeide rutiner og prosesser for håndtering av supportsaker og brukerstøtte

 • Sørge for at det etableres et innføringsteam med dedikerte ressurser i utprøvingskommunen. Dette med formål om å forberede/tilrettelegge for oppkobling, og etablere rutiner og arbeidsprosesser for å sikre en god innføring (gjelder kun PLO)

 • Delta i statusmøter med NHN for planlegging og evaluering av begrenset utprøving

 • Delta i innsiktsmøter med utprøvingsvirksomhetene i etterkant av oppstart

 • Gjennomføre evaluering av begrenset utprøving samt sørge for at alle utprøvingsvirksomheter fyller ut og sender inn evalueringsskjema til NHN https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2327904257

Journalleverandør kan godkjennes for utvidet utprøving når følgende er oppfylt:

 • Integrasjonskrav for SFM er godkjent og prøvd ut (alle krav godkjent, ingen gjenstående midlertidige dispensasjoner) https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2160492843 Eksempelvis skal det i løpet av begrenset utprøving gjennomføres utprøving der SFM er den primære kilden til pasientens legemidler i bruk (krav 2.5.1).

  • NHN forbeholder seg retten til at eventuelle forbedringer/tilpasninger til løsningen avdekket gjennom begrenset utprøving kan kreves utbedret før Leverandør godkjennes for utvidet utprøving.

 • Begrenset utprøving er gjennomført ved opptil 5 utprøvingsvirksomheter

 • Rutine og prosess for informasjon og opplæring av virksomheter som skal ta i bruk SFM er gjennomgått med NHN

 • Rutine og prosess for håndtering av supportsaker og brukerstøtte er etablert, rutinen må sikre at nødvendigvis informasjon i henhold til prosedyre for innmelding av saker til NHN kan oppfylles av journalleverandør, se https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2166161411

 • Support- og opplæringspersonell hos journalleverandør har gjennomgått opplæring av SFM

 

Utvidet utprøving

Det vil være en begrensning på antall virksomheter som starter med SFM i utvidet utprøving, og antall virksomheter journalleverandør kan starte per uke avtales med NHN. Dette vil i starten være begrenset til få virksomheter. Utvidet utprøving handler om å bygge skalerbarhet hos journalleverandør for oppstart av nye virksomheter, samt sørge for at prosesser og rutiner for opplæring, informasjon og håndtering av supporthenvendelser fungerer som tiltenkt.

Omfang av utvidet utprøving:

 • Utvidet utprøving gjennomføres ved opptil 20 virksomheter (i tillegg til 5 virksomheter fra begrenset utprøving), eller

 • Utvidet utprøving gjennomføres ved opptil 5 kommuner med tilhørende virksomheter (i tillegg til 5 kommuner fra begrenset utprøving).

 • Utvidet utprøving vil tidligst avsluttes minimum 3 måneder etter at siste virksomhet/kommune, basert på begrensningene i punktene over, tar i bruk SFM.

Journalleverandør skal i løpet av utvidet utprøving:

 • Verifisere at hele prosessen for oppkobling av nye virksomheter skalerer, inklusiv:

  • Verifisere at prosess for informasjon og opplæring til nye virksomheter fungerer som tiltenkt

  • Verifisere at prosess for oppfølging av supporthenvendelser og brukerstøtte fungerer som tiltenkt

  • Verifisere at prosedyrer for migrering av data (hvis relevant) og oppstart av nye virksomheter fungerer som tiltenkt og kan gjennomføres uten behov for teknisk støtte og koordinering fra NHN

NHN tar initiativ til godkjenning for neste fase, innføring, og vil be journalleverandør om et møte for å evaluere utvidet utprøving. I møtet vil punktene i evalueringsskjema for utvidet utprøving gjennomgås https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2327904257.

Journalleverandører kan ikke gå over i fase innføring før SFM som produkt er godkjent for innføring i det aktuelle segmentet.

 

Innmelding av nye virksomheter

Begrenset utprøving og utvidet utprøving forberedes og gjennomføres i tett samarbeid med NHN, journalleverandør og utprøvingsvirksomheter/kommuner. Virksomheter meldes inn til NHN minimum 14 dager før oppstart: https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2166554625, https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2166718465 og https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2212888581

 

Supporthenvendelser

Journalleverandør er første-linje support for egne virksomheter/kommuner under både begrenset utprøving, utvidet utprøving og innføring. Henvendelser fra virksomheter/kommuner skal mottas av support hos journalleverandør. Se https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2166161411 for innmelding av feil til SFM.

 

Ved spørsmål kan dere kontakte:

SFM: sfm-prosjekt@nhn.no

Kristin Steigedal Wendelbo (kristin.steigedal.wendelbo@nhn.no) - innføringsleder for fastlegemarkedet

Anne-Mai Olsen (anne-mai.olsen@nhn.no) - innføringsleder for kommunale helse- og omsorgstjenester


For mer informasjon om innføring av alle e-helseløsninger i Norsk helsenett se https://www.nhn.no/om-oss/innforing-av-e-helselosninger .

På siden https://www.nhn.no/om-oss/innforing-av-e-helselosninger kan det også leses om status for bruk og utprøving/bredding av nasjonale e-helseløsninger for de ulike virksomhetstypene i sektoren, eksempelvis fastlegekontor og kommunale virksomheter.