Hvordan velge HER-id, og hvorfor?

SFM sin datamodell er tilpasset for e-resept. I e-resept er HER-id en identifikator som angir avsender og mottaker av meldinger. Denne er knyttet til begrepet “aktør” i Reseptformidleren.

HER-id er “id” fra Adresseregisteret ( https://register.nhn.no/ar - tilgjengelig kun på helsenettet)

Aktør må være forhåndsdefinert i Reseptformidleren, og det gjøres gjennom kundesenter i NHN.

I noen tilfeller vil aktøren allerede være registrert i RF, og EPJ systemet som skal benytte SFM velger å videreføre denne. Det er spesielt aktuelt dersom RF har mange aktive resepter, fordi Her-id i resepten benyttes til å identifisere mottaker av bl.a. utleveringsmeldinger (M6) og slettemeldinger (M7).

Merk at Reseptformidleren også har mulighet til å videresende fra deaktivert aktør til ny aktør dersom det er ønskelig eller nødvendig med bytte at HER-id. Dette må settes opp manuelt.

Her-id representerer i e-resept alltid en “kommunikasjonspart”

Fra HelseID token til HER-id

SFM har to hovedmåter å identifisere avsender av resept:

  • Enkel organisasjon med HER-id og orgnummer: Her vil EPJ registrere en enkelt organisasjon (sfm-Organization) i SFM med identifier for organisasjonsnummeret som benyttes i HelseID token, og med HER-id som identifiserer aktør.

  • Et organisasjonstre, hvor EPJ må “lenke” sfm-Organization elementer ved å benytte “partOf”. Innslagspunktet er alltid organisasjonsnummer fra token (orgnr_child velges om det finnes, ellers forsøker SFM orgnr_parent). Dersom organisasjonselementet ikke har HER-id som identifier, vil SFM følge “partOf” til det finnes et element som har Her-id. Under denne traverseringen hentes avsenderinformasjon som adresse og telefon på lavest mulig nivå. På denne måten kan flere organisasjonselementer (f.eks. sykehjem) dele en HER-id og dermed aktør i RF, men ha forskjellig avsenderinformasjon på resept.

 

Typisk legekontor

Et vanlig legekontor er ofte representert som aktør i Reseptformidleren med toppnivå i Adresseregisteret. På slike legekontor er ofte (fast)leger representer med separate Her-id, men disse skal ikke benyttes i e-resept.

Typisk sykehus (HF)

Det er ikke enhetlig registrering av sykehus i e-resept, fordi noen har registrert en separat “tjeneste” for denne bruken: Forskrivning, mens andre er registrert som toppnivå. Eksempel på det første er St. Olavs hospital HF, og eksempel på det siste er Helse Bergen HF.

Disse representerer også forskjellige tilnærminger for ibruktakelse i SFM: St. Olav gikk over fra gammelt system til nytt system på gitt dato, mens Helse Bergen har tatt i bruk SFM for kurveløsning, men fortsetter med gammel løsning for e-resept. Det ble derfor opprettet ny tjeneste for bruk av SFM i Helse Bergen: Tjenstetype: forskrivning, navn: SFM, her-id 172689

Typisk kommune

For kommunene er det rigget et standard oppsett av tjenester i Adresseregisteret tilpasset oppgavene kommunen har. Eksempler er Fengselshelsetjeneste og Legetjeneste ved sykehjem mv. Merk at disse ofte er 1-1 mellom tjeneste og tjenestetype, og tjenesten får dermed automatisk tjenestetypens navn. En kommune har dermed tjenesten “Legetjeneste ved sykehjem mv”, men kunne også hatt to tjenester med samme tjenestetype som får hvert sitt navn:

  • Legetjeneste sykehjem sør

  • Legetjeneste sykehjem nord

Her kunne også EPJ systemnavn vært benyttet om det var ønskelig.

For kommune er det også viktig å være klar over hvilket nivå helseID klienten etableres, om det er kommunens øverste nivå, eller etatsnivå (som er organisasjonsledd i enhetsregisteret). Begge disse kan forekomme som orgnr_parent i HelseID.

(Organisasjonsledd kan muligens også opptre som orgnr_child, men det er et spesialtifelle)

Kommunens eller helseetatens toppnivå i adresseregisteret skal som hovedregel ikke benyttes i e-resept/SFM.

Det samme gjelder organisasjonsnummer. Det er mulig å skrive “kommune ABC” eller “Kommune ABC Helseetaten” som organisasjon til SFM, men det har ingen praktisk funksjon. Det er virksomhetene som skal være representert i samhandlingene i sektoren. Dette betyr at access-token i utgangspunktet MÅ ha to nivåer, altså orgnr_parent og orgnr_child. SFM vil da forsøke å finne treff på virksomheten som er representert som “orgnr_child”.

Bruk av organisasjonsnummer i token mot SFM er begrenset av organisasjonsnummer registrert i Adresseregisteret.

Merk at en kommune kan benytte flere HER-id i samme installasjon av SFM, for å representere aktuell tjeneste mot e-resept. For eksempel kan man tenke seg at tjenestene

  • Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

  • Helsestasjon for ungdom

  • Legetjeneste ved sykehjem mv.

  • Legevakt

Alle i eksemplet over er i bruk i samme installasjon i SFM, mens kommunens fastlegekontor typisk (men ikke alltid) har eget EPJ-system og egen “instans” av SFM og velger en av disse:

  • benytter tjenesten “Forskrivning” under kommunen

  • egen oppføring i Adresseregisteret, og benytter oppføringens HER-id på samme måte som andre fastlegekontor.

Interkommunal virksomhet, f.eks. legevakt.

Her finnes det også ulik praksis, fra de-facto samarbeid, samarbeid registrert i Adresseregister, og til formelt etablert interkommunalt selskap.

Flere tjenester i samme virksomhet

Vi har sett eksempler på at små kommuner har både fastlegevirksomhet og legevakt under samme organisasjonsnummer. Slik organisering er foreløpig ikke støttet i SFM på grunn av at token alene representerer kontekst i SFM. Det betyr at med mindre man finner løsning for å benytte to forskjellige “orgnr_child” så må en slik virksomhet velge en av disse HER-id for bruk i e-resept. For øvrig meldingsutveksling kan begge benyttes.

Begrensninger:

Samme HER-id kan ikke benyttes av forskjellige journalsystemer eller instanser av journalsystem. SFM har en begrensning slik at en HER-id ikke kan benyttes på tvers av juridiske journalsystem.

SFM melder inn informasjon om system, inkl EPJ systemet som benytter SFM til Reseptformidleren, men systemkode, navn og versjon. Videre registeres en adresse til innboks i SFM som skal benyttes for meldinger til denne aktøren. Dette skjer automatisk når første organisasjon med en Her-id settes aktiv i SFM. Tilsvarende meldes aktøre av når siste organisasjon med en gitt HER-id settes passiv.