Rekvirering av legemidler til egen praksis

Rekvirering av legemidler til egen praksis på resept var lovlig til 1.7.20. Da ble Rekvirerings- og utleveringsforskriften endret.

Nå er det slik at alt som legen rekvirerer til bruk i praksis ikke skal på resept, men på rekvisisjon.

Rekvisisjon vil si enten et ferdig skjema som en lager selv – eksempelvis en mal i word hvor en legger inn legemidlene – eller bare et blankt ark hvor en skriver gang for gang hva en trenger.

Rekvisisjon skal være tydelige, datert og signert og det skal fremgå sikker identifikasjon av rekvirent. Rekvisisjon har en gyldighetstid på ett år fra utstedelsesdato. Eventuell kortere gyldighetstid enn ett år skal fremgå av rekvisisjonen.

Rekvisisjonen skal inneholde:

  • Rekvirents navn

  • Id-nummer i henhold til Helsepersonellregisteret

  • Virksomhetens navn

  • Virksomhetens organisasjonsnummer

  • HER-id fra Adresseregisteret

  • Avdelingens navn der det er relevant

  • RESH-id fra Nasjonalt register over enheter i spesialisthelsetjenesten hvis virksomheten har slik id.

  • Entydig beskrivelse av legemidler og dets mengde.

Kilde: Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m - Kapitel 4. Krav til resept og rekvisisjon - Lovdata

Rekvisisjon kan ikke sendes i e-resept men må formidles på annen måte.