Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Table of Contents
minLevel1
maxLevel7

Bakgrunn

Spesifikasjonene har til hensikt å lette arbeidet med integrasjonen mellom EPJ og SFM, som igjen vil bidra til å effektivisere prosessen med å få nye leverandører på e-resept.

...

For henvisning til særlig relevant øvrig dokumentasjon og juridiske forhold, se Rekvirentspesifikasjonen.

Test og godkjenning

Dette dokumentet danner også utgangspunkt for utarbeidelse av testcase som skal benyttes i et test og godkjenningsløp. Detaljer og funksjonalitet som ikke direkte er dekket av kravene dette dokumentet, men som utvikles i sammenheng med SFM-integrasjonen, vil også kunne inngå som en del av test- og godkjenningsprosessen. Spørsmål rundt dette bør EPJ- leverandør avklare før oppstart utvikling. Test og godkjenningsløp vil planlegges sammen med hver enkelt EPJ-leverandør.

Obligatoriske krav

Alle krav er i utgangspunktet obligatoriske krav som må innfris for å kunne bestå akseptansetesten og dermed få godkjent integrasjonen opp mot SFM. Der kravet gjelder spesifikke rekvirentgrupper er dette spesifisert i Krav gjelder kolonnen i kravtabellen.

Forklaring av kravtabellen

Hvert krav beskrives med en rad i kravtabellen som beskrevet nedenfor.

...