Krav til integrasjon med SFM Fullversjon

Innhold

Bakgrunn

Spesifikasjonene har til hensikt å lette arbeidet med integrasjonen mellom EPJ og SFM, som igjen vil bidra til å effektivisere prosessen med å få nye leverandører på e-resept.

Spesifikasjonene skal:

  • Ivareta pasientsikkerheten ved integrasjon med SFM.

  • Hindre at det tilføres risiko i e-reseptkjeden som følge av at nye aktører kobler seg på.

  • Sikre god funksjonalitet for helsepersonell.

Se også Rekvirentspesifikasjon for e-resept. Dette er de funksjonelle kravene til e-reseptfunksjonalitet for rekvirentsystemer. EPJ og SFM skal til sammen oppfylle disse kravene. Kravene vil hovedsakelig være dekket av SFM. De kravene som ikke dekkes av SFM er også beskrevet i dette dokumentet og støtte for disse kravene må utvikles i EPJ. Det henvises i tillegg til Implementasjonsguide for SFM for detaljer rundt teknisk oppsett og API funksjoner ved integrasjon med SFM GUI. Nye krav kan tilkomme ved endringer i e-reseptkjeden og vil bli gjort gjeldende via nye utgivelser av Rekvirentspesifikasjonen.

For henvisning til særlig relevant øvrig dokumentasjon og juridiske forhold, se Rekvirentspesifikasjonen.

Test og godkjenning

Dette dokumentet danner også utgangspunkt for utarbeidelse av testcase som skal benyttes i et test og godkjenningsløp. Detaljer og funksjonalitet som ikke direkte er dekket av kravene dette dokumentet, men som utvikles i sammenheng med SFM-integrasjonen, vil også kunne inngå som en del av test- og godkjenningsprosessen. Spørsmål rundt dette bør EPJ- leverandør avklare før oppstart utvikling. Test og godkjenningsløp vil planlegges sammen med hver enkelt EPJ-leverandør.

Obligatoriske krav

Alle krav er i utgangspunktet obligatoriske krav som må innfris for å kunne bestå akseptansetesten og dermed få godkjent integrasjonen opp mot SFM. Der kravet gjelder spesifikke rekvirentgrupper er dette spesifisert i Krav gjelder kolonnen i kravtabellen.

Forklaring av kravtabellen

Hvert krav beskrives med en rad i kravtabellen som beskrevet nedenfor.

Id

Krav

Støttes i

Endringshistorikk

Kravet gjelder

Godkjennes av

Kommentar

Id

Krav

Støttes i

Endringshistorikk

Kravet gjelder

Godkjennes av

Kommentar

Unik id på krav. Inneholder dot notasjon hvor tallet foran dot angir område og tallet etter dot angir løpenummer

Tekstlig beskrivelse av krav som stilles. Skal kunne testes i systemtest og akseptansetest.

Angir hvilken versjon kravet blir stilt til leverandørene

 

Beskrivelse av endring utført og sist endret dato

Alle - Alle leverandører som integrerer med SFM skal oppfylle kravet.

Alle med funksjon - Leverandører som støtter funksjonen skal oppfylle kravet

NHN eller EPJ

Kommentarfeltet benyttes til å opplyse om relevant tilleggsinformasjon eller henvisninger som kan være til hjelp når kravet skal tolkes og implementeres.