SFM Basis API

Innhold:

Guide for bruk av SFM Basis API:   https://simplifier.net/guide/sfmapibasis/home  

Ressursene som benyttes i SFM Basis API: https://simplifier.net/R4Medication/

SFM Basis API er tilrettelagt EPJ-systemer som har egenutviklet legemiddelmodul. SFM Basis API vil gi et forenklet og kvalitetssikret grensesnitt mellom EPJ og de sentrale registrene Reseptformidleren (RF) og Kjernejournal (KJ).  APIet baserer seg på HelseID for identitetskontroll, noe som vil sikre videre tilgangsstyring til bakenforliggende tjenester (RF og KJ).

SFM Basis API er eksponert som FHIR ressurser/tjenester men på grunn av operasjonene som gjøres i bakkant er det ikke en RESTful tilnærming. Sentrale funksjoner som tilbys i dette API er ikke rene CRUD operasjoner, men avanserte operasjoner hvor SFM gjør oppslag i flere tjenester, sammenstiller data og presenterer en kompleks struktur som FHIR dokument (Bundle/Composition). Operations i FHIR understøtter dette paradigmet.

SFM Basis API er benytter HelseID for autentisering av bruker. SFM avleder informasjon om organisasjon og rekvirent fra HelseID.

 

Komponent

Beskrivelse

Komponent

Beskrivelse

EPJ klient

Elektronisk Pasient Journal. Brukerflatekomponent som integrerer med SFM klient. EPJ klient kan være en Windows klient eller nettleser klient.

EPJ API (Intern)

Dette er EPJ sitt interne API mellom brukerflatekomponenten og tjener.

EPJ Server

Dette er EPJ sin tjenerkomponent som bl.a kommuniserer med EPJ’ens database og SFM Basis API.

SFM API

Illustrerer sentralt kontaktpunkt til SFM.

SFM Basis API

API for utveksling av data mellom EPJ Server og SFM

SFM server

Tjenerkomponent til SFM som bl.a kommuniserer med SFM database og nasjonale løsninger som f.eks RF og KJ.

SFM database for Basis API

Database for lagring av organisasjoner og brukere

KJ

Kjernejournal. Data om resepter, legemiddelliste, kritisk informasjon for helsepersonell som ikke er rekvirenter (lege). Omfatter bl.a sykepleiere.

RF

Reseptformidleren. Data om resepter,legemiddelliste, kritisk informajson for rekvirenter (lege).

FEST

Forkrivning- og ekspederingsstøtte. Sentralt register for legemidler i Norge

Helfo

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. Ivaretar refusjon av utgifter til legemidler.