Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Overordnede føringer for SFM

...

Omfang SFM

Sentral forskrivningsmodul (SFM) skal erstatte dagens Forskrivningsmodul (FM).  Det betyr at all funksjonalitet som ligger i dagens FM, også må ligge i SFM. FM har blitt tatt i bruk av fastleger, avtalespesialister, tannlegekontor og i sykehjem/hjemmetjeneste i noen få kontorer. Det har kommet opp behov for forbedringer og ekstra funksjonalitet for noen av disse brukergruppene, spesielt sykehjem og hjemmetjeneste. Disse forbedringene ble også inkludert i omfanget til SFM, da SFM ble besluttet gjennomført.

...

I henhold til godkjent styringsdokument for SFM (versjon 3.2) har prosjektet tydelig avgrenset omfanget, og det er presisert at SFM ikke skal utvikle kurvefunksjonalitet eller dokumentasjon av administrering av legemidler.

...

Prioriteringer av rekkefølge og innhold

SFM er planlagt realisert trinnvis, for å kunne ta ut gevinster så tidlig som mulig. Første produksjonsversjon av SFM (Alfa) ble levert i 2021, og oppgradert til hhv Bravo i april 2022 og Charlie i januar 2023. Fra 2023 er det videre planlagt løpende oppgraderinger med produksjonssetting ca hver 4. uke.  Innholdet i de ulike leveransene, og prioritering av hvilke leverandører som kan ta i bruk SFM først er prioritert utfra nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan (2017-2022) om å innføre e-resept i sykehjem og hjemmetjenester, videre innføring av multidose i e-resept og etablering av pasientens legemiddelliste. Det er derfor besluttet at leverandører som leverer til fastlegekontor og til sykehjem og hjemmetjeneste prioriteres først.

...

For informasjon om innhold i kommende leveranser, se /wiki/spaces/SFMDOK/pages/2178351106

...

Utviklingsstrategi/valg av metode

Prosjektet har valgt en tilnærming som tar utgangspunkt i kjent metodikk og baserer seg på et førende prinsipp om at funksjonaliteten leveres slik at løsningen til enhver tid gir mest mulig forretningsverdi og gevinster basert på nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan, inkludert innføring av PLL og multidose. 

Prosjektet legger til grunn en smidig tilnærming og metode (scrum), ihht NHN sin IT-strategi for IT-utviklingsprosjekter, der behov og løsning identifiseres, spesifiseres og bygges underveis i leveransen. Dette understøttes av DevOps tilnærming til produksjonssetting av mindre og hyppigere leveranser for å sikre at ny funksjonalitet gir verdi til brukerne så raskt som mulig.

...

Planlegging av leveranser 

Omfanget av SFM prioriteres i en behovskø som fordeles ut i planlagte leveranseperioder ihht de føringer og overordnete prioriteringer som er beskrevet over.  

...

Arbeidet involverer løsningsansvarlig, helsefaglig ansvarlig, teknisk ansvarlig, funksjonelt ansvarlig og  utviklingsleder. Arbeidet ledes av produkteier. Prosjektet har også interne og eksterne helsefagressurser som bistår i prioriteringsarbeidet og sikrer at brukerbehovene blir ivaretatt.

...

Brukerinvolvering i Sentral forskrivningsmodul (SFM)

Brukerinvolveringen i SFM består av flere ulike grupper som benyttes på ulike måter gjennom prosjektets forløp.

...