Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sendes til: kundesenter@nhn.no

Informasjon om leverandør:
Systemleverandør:
Systemnavn:
Systemversjon:
Er leverandøren i utprøving? ja/nei
Miljø (Produksjon/Test):

Informasjon om virksomhet*:
Navn på virksomhet:
Org. nr:
HER-ID:
Spesifiser om virksomheten tilhører primærhelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten:
Spesifiser hvilken tjeneste HER-ID er tilknyttet: Rekvirent
Er virksomheten påkoblet e-Resept fra tidligere?: ja/nei
Bekreft at HelseID er opprettet for virksomheten? ja/nei
Dato for oppstart av SFM ved virksomhet:
Migrering av data: ja/nei. Hvis ja, gi et tidspunkt for planlagt migrering og et overordnet estimat på datavolum
Antall leger: Brukes til statistikkformål, kan være omtrentlig
Antall annet helsepersonell: Brukes til statistikkformål, kan være omtrentlig

...