Om sentral forskrivningsmodul

Innhold:

Innledning

Sentral forskrivningsmodul (SFM) er en legemiddelmodul som skal dekke helsepersonell sine behov for håndtering av legemiddelopplysninger. 

SFM er et tilbud til leverandører av elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ) for å sikre kvalitet og enklere forvaltning av legemiddelopplysninger, og er i dag frivillig å ta i bruk.

SFM vil dekke behovene til ulike brukergrupper, og kan brukes av helsepersonell som jobber i bl.a. fastlegevirksomheter, avtalespesialistvirksomheter, legevakt, kommunal pleie- og omsorgssektor (hjemmetjeneste, kommunal akutt døgnenhet (KAD) og sykehjem), tannlegeklinikker og helsestasjoner.

Samhandling om legemiddelinformasjon mellom ulike brukergrupper

 

Under utviklingen  er det lagt vekt på høy grad av brukerinvolvering og brukertesting for å ivareta brukernes behov i løsningen. https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2183495802

SFM er planlagt realisert trinnvis, for å kunne ta ut gevinster så tidlig som mulig. Hvilke leverandører som kan ta i bruk SFM først er prioritert utfra nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan (2017-2022) om å innføre e-resept i sykehjem og hjemmetjenester, videre innføring av multidose i e-resept og etablering av pasientens legemiddelliste. Det er derfor besluttet at leverandører som leverer til fastlegekontor og til sykehjem og hjemmetjeneste prioriteres først.

SFM vil ivareta all kommunikasjon mot Kjernejournal (KJ) og Reseptformidleren (RF) for å støtte e-resept-funksjonalitet, og legge til rette for at legemiddelopplysningene kan flyte mellom ulike systemer. SFM er derfor et viktig virkemiddel i innføringen av "Pasientens legemiddelliste" (PLL), der hele helsetjenesten samhandler om å opprette og oppdatere pasientens faktiske legemiddelbruk. PLL vil gi tryggere behandling og bedre pasientsikkerhet.  I tillegg vil det gi helsepersonell mer tid til pasientbehandling. 

 

SFM kan tas i bruk på to ulike måter:

 

SFM Fullversjon

 • Ved SFM Fullversjon vil pasientjournalsystem integrere SFMs brukergrensesnitt i egen løsning. SFM vil da fremstå som en integrert legemiddelmodul i pasientjournalsystemet, og systemene vil i bakgrunnen utveksle relevant informasjon via SFM Datadeling API.

 • SFM Fullversjon benyttes av fastleger, legespesialister, tannleger og kommunehelsetjenesten.

 • SFM Fullversjon vil i stor grad dekke gjeldende rekvirentkrav. Systemleverandør vil kun måtte forholde seg til gjeldende integrasjonskrav https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2160492843 , og vil ved å dekke disse kravene også dekke aktuelle rekvirentkrav.

 

SFM BasisAPI

 • SFM BasisAPI benyttes når pasientjournalsystem har egen legemiddelmodul og ikke ønsker å benytte SFM sitt brukergrensesnitt. Disse kan benytte SFM for å forenkle kommunisere med e-resept via SFM BasisAPI. 

 • SFM BasisAPI benyttes av helseforetak og Helseplattformen.

 • Systemleverandører som benytter SFM Basis API er selv ansvarlig for oppfyllelse av en til hver tid gjeldende rekvirentkrav. Pasientjournalsystemet og SFM Basis API vil til sammen oppfylle disse kravene, dvs at Basis API vil ivareta enkelte av kravene. I tillegg foreligger det integrasjonskrav https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2160493883 , for å lette arbeidet med integrasjonen og sikre pasientsikkerhet og kvalitet i e-reseptkjeden.

 

SFM sikrer at pasientens legemiddelinformasjon fra RF og KJ  sammenstilles og leveres til pasientjournalsystemet. Dette vil forenkle integrasjonen i pasientjournalsystemet mot e-reseptkjeden (jf. rød boks under). Gjeldende e-resept rekvirentkrav vil gjelde for begge alternativer.

 Figur 2 illusterer forskjellen i hvilke funksjoner som dekkes av hhv. SFM Basis API og SFM GUI

 

SFM vil driftes sentralt og løsningen vil bli tilgjengeliggjort i Norsk Helsenett. Pasientjournalleverandørene må integrere med SFM og godkjennes for bruk i e-resept før løsningen tilgjengeliggjøres til sluttbrukerne.

SFM møter normens krav til sikkerhet og personvern, og benytter HelseID for innloggingen.

Funksjonalitet i SFM Fullversjon

SFM Fullversjon tilbyr funksjonalitet som skal sikre god beslutningsstøtte ved forskrivning av legemidler. SFM Fullversjon tilbyr en fullstendig legemiddelmodul, inkludert brukergrensesnitt hvor det kliniske arbeidet vil foregå. Helsepersonell som tar i bruk løsningen får tilgang til funksjoner for forskrivning av legemidler og for deling av legemiddellisten med annet helsepersonell i helsetjenestene rundt pasienten. Det innebærer blant annet funksjonalitet for å sikre at reseptopplysningene og legemiddellisten har tilstrekkelig kvalitet. 

 

SFM Fullversjon er bygd opp rundt fire portaler; der sentral funksjonalitet er beskrevet under. 

Pasientbehandlingsportalen

Pasientbehandlingsportalen er den delen av SFM hvor alt det kliniske arbeidet foregår. Denne ligger som en integrert del av pasientjournalsystemet og vil alltid åpnes på den pasienten som er valgt.

Ved åpning av SFM lander man direkte på legemidler i bruk (LIB), men kan også velge å gå over til visningene for næringsmiddel, forbruksmateriell, vaksiner eller kritiske legemiddelreaksjoner. I bakgrunnen gjør SFM oppslag for å hente siste oppdaterte legemiddelinformasjon som er registrert i reseptformidleren og/eller kjernejournal, avhengig av hva som pålogget bruker har rettighet til. Pasientens legemiddelinformasjon oppdateres i forhold til det som er nytt eller endret fra sist noen i virksomheten gjorde oppdateringer.

 

I pasientbehandlingsportalen gis det også tilgang til annen tilleggsfunksjonalitet:

Samstemming

Samstemmingsfunksjonen en integrert del av det løpende arbeidet med å oppdatere pasientens legemidler, slik at legemiddellisten viser en nøyaktig og fullstendig oversikt over alle legemidler (og kosttilskudd) pasienten faktisk bruker. Det er også støtte for at brukere med ulike rettigheter kan samhandle rundt samstemming og forskrivningsprosessen gjennom utkast og godkjenningsmekanismer. Listen inneholder nødvendig informasjon om den enkelte forskrivning, samt at det fremkommer hva som er nytt og endret, medisinske varsler og annen sentral informasjon. Det gis prosessstøtte for å vise hva som må håndteres før nye resepter kan sendes til reseptformidleren. Dette kan være håndtering av medisinske varsler, godkjenning av utkast eller oppdatering av informasjon på en forskrivning, samt å angi hva som fortsatt er i bruk eller skal fjernes fra listen. 

Forskrivning

Fra listen er det tilgang til å opprette nye legemiddelbehandlinger. Ved ny forskrivning søkes det på legemidlene basert på legemiddelverkets varekatalog, FEST (Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte).

 • For legemiddelbehandlinger kan det søkes på blant annet både virkestoff og merkevare, men systemet legger til rette for virkestofforskrivning. Dette gjøres ved å opprette forskrivningen på legemiddelvirkestoffet, bortsett fra i de tilfellene hvor det må forskrives på merkevare. Deretter kan det kan endres til en spesifikk merkevare dersom det er behov for det.

 • Det er også mulig å opprette en behandling uten resept, eller fjerne resept og bare beholde en aktiv behandling.

 • For næringsmidler og forbruksmateriell forskrives det alltid på høyeste nivå innen valgt produktgruppe, men det må i tillegg forskrives på et spesifikt produkt for enkelte varer.

 • Det gis god støtte til å opprette strukturert dosering eller velge blant definerte kortdoser fra varekatalogen i FEST. 

Ved søk i varekatalogen og ved klargjøring av forskrivningen fremvises relevante vilkår og informasjonen valideres opp mot disse når det er mulig. Det gis også støtte til å hente opp tidligere vedtak på stønad og utfyllingsstøtte ved nye søknader på refusjon. Helfo tilbyr nye tjenester knyttet til søknadsprosessen for individuell refusjon, og SFM har funksjonalitet for å støtte denne nye søknadsprosessen. Dette betyr at store deler av saksbehandlingen kan skje i sanntid, mens pasienten fortsatt er hos legen. 

I tilknytning til forskrivningene kan det registreres ekspederingsanmodninger, om de skal utleveres som legemiddelassistert rehabilitering (LAR) eller om pasienten ønsker låst resept eller vergeinnsynsreservasjon. Det kan også registreres informasjon om at pasienten er under LAR behandling eller har multidose.

Ved multidose gis det støtte til å følge opp dette mot apotek og pleie- og omsorgstjenesten gjennom sending av multidosemelding og oppgavestøtte til å håndtere spørsmål og svar. Oppgaver som opprettes i tilknytning til SFM samles i oppgavelisten i EPJ. 

For dem som har tatt i bruk PLL vil det sendes en oppdatert PLL hver gang rekvirent sender fra seg en ny resept eller tilbakekalling av en resept, samt ved signering av legemiddellisten. Helsepersonell med begrenset rekvireringsrett eller uten rekvireringsrett sender ikke PLL.

For hver legemiddelbehandling kan det åpnes en detaljvisning som inneholder all informasjon om forskrivningen, samt metadata som navn på forskriver, relevante datoer og endringshistorikk for oppføringen. Fra både detaljvisningen og direkte fra legemiddellisten er det tilgang til en rekke funksjoner som gjøres tilgjengelig avhengig av brukers rettigheter og status på forskrivningen.

Kritiske legemiddelreaksjoner

Kritiske legemiddelreaksjoner som er registrert på pasienten vises i toppen av skjermbildet. Kritiske legemiddelreaksjoner hentes inn i SFM gjennom oppslag i reseptformidleren og kjernejournal. Det gis støtte til å identifisere dersom tilsvarende reaksjon allerede er registrert lokalt og man får mulighet til å redigere dem. Det kan registreres nye kritiske legemiddelreaksjoner lokalt som igjen vil bli formidlet videre til reseptformidleren og kjernejournal. Kritiske legemiddelreaksjoner varsles på legemiddeloppføringer som berøres, samt ved søk og opprettelse av nye forskrivninger. Når en kritisk legemiddelreaksjon oppstår i tilknytning til en forskrivning, må denne håndteres. 

Helsepersonellportalen

I Helsepersonellportalen gis bruker tilgang til å se egne brukerinnstillinger som er predefinert ut fra helsepersonell kategori og eventuelt individuelt tilpasset den ansatte fra systemadministrator. Bruker har selv tilgang til å sette noen innstillinger for sin egen bruker.

Systemadministrator har tilgang til brukeradministrasjon for å konfigurere standard oppsett for ulike helsepersonellkategorier innenfor virksomheten, samt å gjøre individuelle tilpasninger på brukerinnstillingene til den enkelte ansatte. 

Virksomhetsportalen

I virksomhetsportalen har systemeier tilgang til å registrere ulike virksomheter og avdelinger, samt å sette ulike innstillinger for SFM installasjonen. 

I virksomhetsportalen gis også tilgang til ulike logger for SFM installasjonen som bl.a gir oversikt over hendelser, aktivitet og feilsituasjoner. 

Tjenesteleverandørportal

Tjenesteleverandørportalen tilgjengeliggjør funksjonalitet for å konfigurere og overvåke en SFM tjeneste. Denne skal bare kunne åpnes ved bruk av accesstoken på nivå 4 og krever at bruker er registrert. KlientID skal være knyttet til virksomhet som er registrert som tjenesteleverandør.  

For databehandler er det sentralt å kunne konfigurere all nødvendig informasjon for å kunne kommunisere med eksterne løsninger og for å gi nødvendig tjenester til andre. Denne konfigureringen er felles for alle installasjoner som benytter SFM tjenesten og andre tjenester som f.eks FEST.

Tjenesteleverandørportalen er kun tilgjengelig for internt bruk, men vil senere bli tilgjengeliggjort for eksterne.

 

Funksjonalitet i SFM Basis API

SFM Basis API er tilrettelagt for pasientjournal systemer som har egenutviklet legemiddelmodul. Det forutsettes at den egenutviklede legemiddelmodulen støtter samstemming av legemidler, nye legemiddelbehandlinger med resept og kritisk informasjon ihht gjeldende rekvirentspesifikasjon. Ved bruk av SFM Basis API påtar leverandøren seg ansvaret for å forvalte, videreutvikle og teste eget brukergrensesnittet i takt med utviklingen av SFM-tjenestene og gjeldende rekvirentkrav.

SFM Basis API vil typisk benyttes av sykehus og andre større installasjoner som ikke benytter forskrivningsfunksjonaliteten i SFM.

SFM Basis API vil gi et forenklet og kvalitetssikret grensesnitt mellom pasientjournalsystemet og de sentrale registrene Reseptformidleren (RF) og Kjernejournal (KJ).  APIet baserer seg på HelseID for identitetskontroll, noe som vil sikre videre tilgangsstyring til bakenforliggende tjenester (RF og KJ).

Legemiddelopplysningene vil fortsatt lagres i det enkelte pasientjournalsystem.

Leverandører som implementerer SFM Basis API må foreløpig opprettholde egen kopi av FEST-dataene, og sette opp egen integrasjon mot Helfos nye tjenester for individuell søknad, da dette ikke er støttet via APIet.

Både RF og KJ ansees som nasjonale kilder for legemiddelopplysninger, men er hver for seg tilknyttet egne forskrifter med ulike formål. Dette innebærer at forretningsarkitekturen for å benytte begge kilder på riktig måte er komplisert. Ved at Basis APIet håndterer en del av denne forretningslogikken, vil dette forenkle integrasjon og kommunikasjon mellom pasientjournalsystemet og disse sentrale registrene.

Avhengig av rettighetene til helseperson som benytter SFM, og avhengig av pasientens status i KJ vil SFM slå opp i begge systemer eller kun ett. SFM vil så sammenstille informasjonen fra de ulike kildene og samle dette i en sammenstilt liste som kliniker kan benytte for sin lokale samstemming.

SFM Basis API tilbyr funksjonalitet som er delvis sammenfallende med funksjonalitet og forretningslogikk som er implementert for SFM, deriblant kommunikasjon med RF og KJ som gjøres gjennom felles komponenter.

Datamodellen som tilbys i SFM Basis API reflekterer Pasientens legemiddelliste, og skal sikre at endringer som gjøres i legemiddelbehandlingen er basert på korrekte endringer i listen. Data tilbys på et internasjonalt format (FHIR) og på en måte som understøtter innføringen av PLL. 

Selve håndteringen av PLL og understøttelse av arbeidsprosessen må sikres i den enkelte pasientjournalsystem. Dette gjelder også et flertall av de innebyggede funksjonene i SFM som i sum utgjør det virkemiddelet som SFM er for legemiddelfeltet.  

Sikkerhet og personvern

Det er en rekke sikkerhetsmekanismer involvert i SFM spesielt, og e-reseptkjeden generelt. SFM blir driftet som en sikkerhetskritisk løsning i NHN etter gjeldende sikkerhetsregler.

Konseptuelt og juridisk er SFM en del av en virksomhets journalsystem eller et formelt journalsamarbeid. Siden SFM driftes som en sentral løsning er det behov for sikring av kommunikasjonen mellom pasientjournalsystemet og SFM. Denne kommunikasjonen omfatter tilgang til pasientens legemiddeldata i SFM via datadelings API med pasientjournalsystemet og all kommunikasjon som foregår mellom SFM klient og sentral server. Sikring av kommunikasjonen er basert på noen prinsipper, men detaljer kan bli justert basert på risiko og ny teknologi:

 • Identitet til pasient skal, så langt det lar seg gjøre, ikke kommuniseres sammen med medisinsk informasjon

 • Før det kommuniseres om en pasients data må pasientjournalsystemet hente en midlertidig "pasientbillett" som benyttes i videre kommunikasjon

 • SFM er sikret med HelseID - både på klient/organisasjonsnivå og for brukeren - som identifiserer seg via f.eks IDporten. 

 • API beskyttes med Transport Layer Security (TLS)

 • Database skal ikke ha innebygget knytning mellom pasientens identitet og pasientens data. SFM må benytte en krypteringsmekanisme for å opprette sammenhengen. 

 • Innhold i database er kryptert der det finnes kobling mellom pasient og helsedata.

 • Teknisk tilgang til innhold i database gis basert på informasjon i HelseId-token, og tilgang gis kun til “egne” data for organisasjonen.

 • Dataansvar ligger hos virksomheten som benytter SFM. All databehandling i SFM skjer på vegne av dataansvarlig.

Autentisering via HelseID og Single Sign On

Løsningen benytter HelseID for autentisering av brukere og sikring av APIer, for mer detaljer om dette, se NHN sine nettsider: https://www.nhn.no/helseid/

Signering av Resepter

Det har lenge vært klart at signering av XML-meldinger med bruk av personlig sertifikat med privatnøkkel på smartkort er en løsning som skaper problemer for sentralisert drift.

Ny løsning for signering av resepter i SFM benytter HelseID for identifikasjon av rekvirent (og klientsystem), og PKI signatur for integritetsbeskyttelse basert på virksomhetssertifikat. 

Løsningen er basert på utvidet tillit til systemet som påfører signatur, altså SFM - og selvfølgelig tillit til HelseID og IDporten.  Med denne løsningen oppnår vi raskere signering av resept i WEB-baserte løsninger, og opplevelse av gjennomført single-sign-on for systemer som støtter dette. Det er fremdeles et sentralt punkt at signeringen er en tydelig handling for rekvirenten som utfører den, med andre ord: Systemet som påfører signatur med HelseID må gjøre dette som et resultat av at helsepersonen valgte å signere (og sende).

Personvern og pasientbillett

For å ivareta personvern ved overføring av informasjon mellom pasientjournalsystemet og SFM, baseres kommunikasjonen på en to-trinns modell hvor pasientjournalsystemet etterspør en pasientbillett med begrenset varighet for å kunne få tilgang til pasientinformasjon fra SFM og skrive pasientinformasjon til SFM. Pasientbilletten må benyttes ved åpning av SFM og ved bruk av SFM Datadelings API.

Pasientbilletten fungerer som en nøkkel mellom pasient ID og legemiddeldataene, slik at det for uvedkommende ikke skal være mulig å finne fram til hvilke legemiddeldata som er relatert til hvilken pasient.

Drift, forvaltning og support

Løsningen vil i hovedsak bli driftet sentralt. For å ivareta dette vil NHN tilby sentral drift som en tjeneste og opererer dermed som databehandler for de enkelte databehandleransvarlige (virksomhetene). Ansvar og rollefordeling reguleres via egne databehandleravtaler. 

På lik linje med dagens situasjon så vil databehandlingsansvarlig forholde seg til pasientjournal leverandører for levering av løsning og support fra driftsleverandør for levering av disse tjenestene. 

Det er utarbeidet en forvaltningsmodell for SFM. Leverandørene vil ha 1. linjesupport, mens NHN kundesenter vil ha 2. linjesupport. Feilsituasjoner og endringsønsker fra brukere og leverandører håndteres gjennom etablerte rutiner.


Utprøving og innføring

Utprøving av sentral forskrivningsmodul (SFM) i fastlegemarkedet, og i kommunale helse- og omsorgstjenester gjennomføres i tett samarbeid mellom SFM-prosjektet i Norsk helsenett, journalleverandør og virksomheter/kommuner.

Godkjenning for utprøving og innføring håndteres av godkjenningsprosessen i Norsk helsenett: Journalleverandører som ønsker å utvikle for integrasjon samt prøve ut SFM må kontakte godkjenningsprosessen.

Utprøving og innføring av SFM gjennomføres i en prioritert rekkefølge der det i første omgang er fastlegekontor, avtalespesialister, legevakt, sykehjem og hjemmetjeneste som er prioritert. Funksjonalitet for helsestasjon, jordmor og tannleger (og andre relevante virksomheter) vil bli tilgjengelig i senere versjoner av SFM.

Se også