Forutsetninger for å ta i bruk SFM Fullversjon

Avtaler

En forutsetning for å starte utprøving og ta i bruk SFM Fullversjon er at det inngås følgende avtaler hhv mellom leverandør og NHN, og virksomhet og NHN

 • Leverandør signerer utprøvingsavtale med SFM-prosjektet. Denne avtalen erstattes av spesielle bruksvilkår for SFM når utprøvingen er ferdig.

 • Virksomheten(e) må signere en databehandleravtale med NHN før de kan starte utprøving eller ta i bruk SFM

https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2279473187

I tillegg må følgende avtaler også være på plass:

 • EPJ-system må være integrert med HelseID og følgende avtale må være signert

  o    Gjeldende bruksvilkår for HelseID

 • Følgende avtaler må være signert av signeringsansvarlig i virksomheten

  o    Gjeldende generelle bruksvilkår for E-resept

  o    Gjeldende spesielle bruksvilkår for rekvirentvirksomhet for E-resept

  o    Gjeldende generelle bruksvilkår for Kjernejournal

 • Følgende avtaler må være signert av EPJ-leverandør før utprøving av SFM kan starte

  o    Gjeldende bruksvilkår for leverandører

Leverandør kan kontakte SFM-prosjektet pr e-post sfm-prosjekt@nhn.no ved spørsmål knyttet til det juridiske.

Andre forutsetninger

 • SFM fortsatt er under utvikling og i utprøving. Det betyr at Løsning, støttemateriell og prosesser mm. vil bli utviklet/oppdatert løpende.

 • Innføring av SFM kan ikke starte før kriteriene beskrevet i bilag 4 av utprøvingsavtalen er oppfylt.

 • NHN kan innføre midlertidig stans i oppstart av nye virksomheter i utprøvingen (både begrenset og utvidet utprøving) ved behov for å sikre ytelse og skalerbarhet i SFM.

 • Virksomheten som skal benytte SFM må være kunde hos Norsk helsenett og kunne konsumere tjenester i Helsenettet.

Test og godkjenning

SFM inngår i den nasjonale godkjenningsprosessen for nasjonale e-helseløsninger, og alle leverandører som tar i bruk SFM vil måtte gjennomgå test og godkjenning.

Krav som gjelder for å ta i bruk SFM Fullversjon:

Følgende forutsetninger gjelder for oppkobling til NHN’s testmiljø:

 • Leverandøren er godkjent eller har startet prosess med NHN for å bli godkjent som aktør i e-reseptkjeden.

 • Leverandører skal være meldt inn i godkjenningsprosessen knyttet til å bli godkjent for bruk av SFM.

 • Leverandørene må sette seg inn i og forstå e-resept-løsningen. Se E-resept dokumentasjon

 • Leverandørene må sette seg inn i og forstå SFM Datatdeling API.

 • Oppfylle krav til å ta i bruk HelseID.

 • Leverandør har tilgang til Helsenettet.