2.7 Håndtering av oppgaver

For å understøtte samhandling internt i virksomheten og med eksterne aktører, samt ivareta pasientsikkerheten, genererer SFM oppgaver som må løses av relevant helsepersonell. Oppgavene kan være adressert til enkeltpersoner eller til en rolle som skal ivareta oppgaven. Eksempler på dette er at multidoseansvarlig lege må svare ut spørsmål fra apotek som er kommet i en M25.2 melding fra RF, eller at medhjelper har vært inne og opprettet en reseptkladd som fastlegen må inn og godkjenne/signere før den sendes til RF. Oppgavene må tilgjengeliggjøres for relevant helseperson i en arbeidsliste/oppgaveliste eller liknende. SFM eier oppgavelisten og holder orden på oppgaver som løses basert på aksjoner som bruker gjør i SFM og i noen tilfeller når EPJ registrerer at en oppgave er utført.

ID

Kravbeskrivelse

Støttes i

Kravet gjelder

Godkjennes av

Kommentar

2.7.1

 EPJ skal kunne spørre om oppgaver som må håndteres og presentere svaret i oppgavelister til brukere av EPJ.

Alfa

Alle

NHN

Detaljer knyttet til oppgaver er oppgitt på https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2160493384

2.7.2

Oppgaver knyttet til svar til MD apotek skal kunne skilles ut i prioritert/filtrert liste.

Bravo

Multidoselege

NHN

Hensikten med kravet er at oppgaven skal være prioritert å løse og at bruker får nødvendige støtte. Kan også løses ved at disse oppgavene alltid legges øverst i oppgaveliste eller er default filtrert.
Dette gjelder følgende sfm-task-types:

  • 6 Spørsmål fra Apotek,

  • 7 PLL kommentar

  • 8 Endring på multidosepasient.

 

2.7.3

Det skal være mulig å spørre SFM om oppgaver på et utvalg av pasienter.

Charlie

Pleie og omsorg

NHN

Må løses av EPJ som benyttes i pleie og omsorg. Funksjonaliteten er nødvendig for at hjemmetjeneste skal holde oversikt over endringer i pasientens legemiddelbehandlinger. Spørring bør begrenses til oppgaveløsning for relevante enheter og de pasienter enheten har ansvar for. SFM vil hente opplysninger fra Kjernejournal for oppgitte pasienter.

Dette gjelder sfm-task-types 10 Endring på pasient.

2.7.4

EPJ skal sikre at bruker blir informert om at det finnes uløste oppgaver når pasientens journal lukkes og når epj lukkes. 

Alfa

Alle

NHN