Etablering av SFM Basis API test- og utviklingsmiljø

For å komme i gang med test og utvikling mot SFM så er det behov for at flere steg er gjennomført før det er mulig å opprette en SFM tilkobling.

Tilkobling til e-resept

Registrering og bruk av HelseID

Tilkobling til Kjernejournal

Opprette database for SFM Basis API

For testformål så skal det opprettes et eget legekontor i AR som benyttes til integrasjon mot SFM.

Følgende steg må gjennomføres for å registrere organisasjon og brukere.

 1. Bruker er pålogget EPJ systemet med HelseID. Se Registrering og bruk av HelseID over.

 2. Skriv sfm-Organization til SFM Basis API: Se Teknisk miljø .

  1. Brukeren som er identifisert i token opprettes som bruker (sfm-Person) i SFM og benyttes videre for å skrive andre brukere (helsepersonell) til SFM. Merk at denne brukeren er registrert med kun fnr og ikke navn. Oppdater denne brukeren med navn, og ikke opprett bruker på nytt.

 3. Skriv brukere .

  1. sfm-Practitioner (brukere som skal ha rettigheter som helsepersonell).

  2. sfm-Person (brukere som skal ha administrative rettigheter).

 4. Aktiver virksomheten i SFM

  1. Utføres med skriv sfm_Organization.

  2. Når virksomheten aktiveres så settes RF opp til å kommunisere asynkrone meldinger til SFM og ikke til oppgitt edi-adresse i Adresseregisteret (AR).

 5. Begynne a bruke getMedication og sendMedication med en av de nylig opprettede brukere (sfm_Practitioner).

For beskrivelse av FHIR API se Implementation guide SFM Basis API.

Organisasjonen er en del av et §9 samarbeid se: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-42/KAPITTEL_2#%C2%A79).