Brukerinvolvering og forankring - Prioriteringer til leveranser

Overordnede føringer for SFM

Omfang SFM

Sentral forskrivningsmodul (SFM) skal erstatte dagens Forskrivningsmodul (FM).  Det betyr at all funksjonalitet som ligger i dagens FM, også må ligge i SFM. FM har blitt tatt i bruk av fastleger, avtalespesialister, tannlegekontor og i sykehjem/hjemmetjeneste i noen få kontorer. Det har kommet opp behov for forbedringer og ekstra funksjonalitet for noen av disse brukergruppene, spesielt sykehjem og hjemmetjeneste. Disse forbedringene ble også inkludert i omfanget til SFM, da SFM ble besluttet gjennomført.

Både FM, SFM og andre legemiddelmoduler som skal ha støtte for e-resept, må utvikles i henhold til kravene i e-resept rekvirentspesifikasjon. Disse kravene er derfor også førende for hvilket omfang SFM skal levere.

Norsk Helsenett har også et sett med ikke-funksjonelle krav som SFM-prosjektet har tatt utgangspunkt i for utvikling av løsningen, som sikrer at løsningen blant annet har god ytelse, høy oppetid, er i henhold til sikkerhetskrav og skalerer til mange brukere.

I tillegg er det helt sentralt at SFM skal være en brukervennlig løsning for sluttbrukere, samt at det skal være enkelt for EPJ-leverandører å integrere mot SFM. Det har derfor vært prioritert å inkludere både brukere og leverandører i hele prosessen.

I henhold til godkjent styringsdokument for SFM (versjon 3.2) har prosjektet tydelig avgrenset omfanget, og det er presisert at SFM ikke skal utvikle kurvefunksjonalitet eller dokumentasjon av administrering av legemidler.

Prioriteringer av rekkefølge og innhold

SFM er planlagt realisert trinnvis, for å kunne ta ut gevinster så tidlig som mulig. Første produksjonsversjon av SFM (Alfa) ble levert i 2021, og oppgradert til hhv Bravo i april 2022 og Charlie i januar 2023. Fra 2023 er det videre planlagt løpende oppgraderinger med produksjonssetting ca hver 4. uke.  Innholdet i de ulike leveransene, og prioritering av hvilke leverandører som kan ta i bruk SFM først er prioritert utfra nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan (2017-2022) om å innføre e-resept i sykehjem og hjemmetjenester, videre innføring av multidose i e-resept og etablering av pasientens legemiddelliste. Det er derfor besluttet at leverandører som leverer til fastlegekontor og til sykehjem og hjemmetjeneste prioriteres først.

For informasjon om innhold i produksjonssatte leveranser, se https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2073919700

For informasjon om innhold i kommende leveranser, se https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2178351106

Utviklingsstrategi/valg av metode

Prosjektet har valgt en tilnærming som tar utgangspunkt i kjent metodikk og baserer seg på et førende prinsipp om at funksjonaliteten leveres slik at løsningen til enhver tid gir mest mulig forretningsverdi og gevinster basert på nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan, inkludert innføring av PLL og multidose. 

Prosjektet legger til grunn en smidig tilnærming og metode (scrum), ihht NHN sin IT-strategi for IT-utviklingsprosjekter, der behov og løsning identifiseres, spesifiseres og bygges underveis i leveransen. Dette understøttes av DevOps tilnærming til produksjonssetting av mindre og hyppigere leveranser for å sikre at ny funksjonalitet gir verdi til brukerne så raskt som mulig.

Planlegging av leveranser 

Omfanget av SFM prioriteres i en behovskø som fordeles ut i planlagte leveranseperioder ihht de føringer og overordnete prioriteringer som er beskrevet over.  

 • Behovskøen består av epics eller leveransepakker i en prioritert rekkefølge

 • Behovskøen er dynamisk og vil løpende brytes ned fra overordnede funksjonelle områder til leveransepakker og prioriteres

 • Behovskøen presenteres for forankring, prioritering og beslutning i hvert prosjektstyremøte.

Ved prioritering av innhold til en leveranseperiode hensyntas:

 • hvilke brukergrupper som skal ta i bruk leveransen inkl når EPJ leverandør er klar til å bredde løsningen til brukergruppen

  • Kartlegging av funksjonalitet som allerede er dekket i EPJ for å sikre at SFM dekker dette når EPJ tar i bruk SFM

 • krav som må dekkes i leveransen 

  • rekvirentkravene som må dekkes for e-resept funksjonalitet

  • Ikke funksjonelle krav

  • integrasjonskrav

 • logisk implementasjonsrekkefølge teknisk og funksjonelt

Det jobbes løpende med prioriteringer av saker innenfor leveransene basert på hva som er definert som MVP (Minimum Viable Product = prioritert funksjonalitet for at leveransen skal gi verdi for den brukergruppen som skal ta den i bruk).

Prosjektet får innspill til prioriteringene gjennom brukerinvolvering og behovsavklaringer i forbindelse med planlegging av innholdet i leveransene, og gjennom brukertesting og demoer løpende i arbeidet med leveransen.  Dette danner grunnlag for daglige prioritering av saker som skal tas inn til utvikling, endre rekkefølge eller evt. skyves ut av leveransen hvis det ikke er kapasitet til alt. Det settes av tid i hver leveranseperiode til saker som ikke kommer med i pågående leveranse. De overflytende sakene prioriteres opp mot andre saker i leveransen basert på behovsprøving etter prinsippene beskrevet over. 

For hver leveranse tilkommer en del faste aktiviteter som feilretting, clean up sprint, forbedringer etter produksjon, endringsønsker og dokumentasjon. 

Innholdet i leveransene grovestimeres og tilpasses tilgjengelig utviklingskapasitet innenfor tidsperioden. Mer detaljerte estimater utarbeides underveis i utviklingen og benyttes i fremdriftsrapporteringen etter hver sprint. Dette benyttes som et stryringsverktøy for å sikre at leveransens faktiske omfang justeres opp mot tilgjengelig kapasitet underveis. Dette gjøres ved å prioritere ut saker som kan vente uten at det påvirker leveransens hovedfunksjonalitet (MVP) eller ved å forenkle kompleksiteten ved implementasjonen av funksjonaliteten. 

Arbeidet involverer løsningsansvarlig, helsefaglig ansvarlig, teknisk ansvarlig, funksjonelt ansvarlig og  utviklingsleder. Arbeidet ledes av produkteier. Prosjektet har også interne og eksterne helsefagressurser som bistår i prioriteringsarbeidet og sikrer at brukerbehovene blir ivaretatt.

Brukerinvolvering i Sentral forskrivningsmodul (SFM)

Brukerinvolveringen i SFM består av flere ulike grupper som benyttes på ulike måter gjennom prosjektets forløp.

Til behovskartlegging og faglige avklaringer underveis i spesifikasjonsarbeidet gjennomføres møter med medisinskfaglig arbeidsgruppe og workshoper med representanter fra andre helsepersonellkategorier knyttet til ulike deler av helsetjenestene. 

I løpet av utarbeidelse av løsningsspesifikasjonen benyttes også internt brukerpanel til løpende avklaringer og ad hoc testing for å sikre riktig forståelse og best mulige løsningsvalg underveis. 

Før utvikling av ny funksjonalitet, testes løsningsforslag og design i prototypetesting av 3-6 brukere med relevant kompetanse og erfaring. Vi har et eksternt brukerpanel som består av fremtidige brukere av SFM. Målet med brukerpanelet er å sørge for at SFM blir brukervennlig, ved at brukere involveres i utforming og kvalitetssikring av løsningen. Brukere vil involveres i ulike faser og deler av prosjektet. 

Før release av en ny versjon skal det også gjennomføres en mer omfattende ende til ende test av funksjonaliteten for å sikre at systemet er forståelig og fungerer slik det skal for de sentrale prosessene som helsepersonell skal utføre. 

Det stilles krav til universell utforming gjennom Norsk helsenetts "Ikke funksjonelle krav" til e-helse løsninger. 

Disse kravene er gjennomgått og vurdert av designerne i prosjektet.

De kravene til brukskvalitet som er vurdert som relevante, innarbeides løpende i løsningsforslagene og testes som en del av brukertestingen som beskrevet over.