Nyheter

På bakgrunn av uønskede hendelser i juni, er det igangsatt strakstiltak for å stabilisere og optimalisere løsningen for ytterligere skalering. Det er fra divisjonsledelsen besluttet stans av all nyutvikling, med full fokus på feilretting og tiltak for å bedre stabilitet og ytelse. Flere tiltak vil leveres i v3.5 og kommende versjoner, i tillegg til at det fortsatt pågår ulike analyser og vurderinger av ytterligere tiltak.

Mange legekontor har opplevd nedetid knyttet til Sentral forskrivningsmodul store deler av dagen. Gå til www.status.nhn.no for oppdatert status.

For å sikre ivaretakelse av nødvendig informasjon ved overgang til SFM ser vi behovet for å kravstille et minimum i forhold til hva som må migreres av data.

Vi innfører derfor 2 nye migreringskrav. Disse skal sikre at EPJ gjør virksomhetene i stand til å overholde sin dokumentasjonsplikt samt ivareta behovene til virksomhetens brukergrupper. 

De nye kravene er tilføyd i listen over migreringskrav her:

2.1 Migrering - overføring av pasienters legemiddelopplysninger

Iverksettelse av kravene for den enkelte leverandør vil avtales i løpende dialogmøter.

 

Denne versjonen inneholder noen tekniske endringer der det tas i bruk ny versjon av rammeverk og biblioteker som SFM benytter, samt oppdateringer mht. kodeverk i FEST og Volven.

I datadelingsAPI kan EPJ nå spørre etter alle oppgaver vedrørende en spesifikk pasient.

For øvrig er det noen endringer knyttet til oppsett av virksomheter i Service provider portalen, forbedringer på dssn-tekst og en del feilrettinger.

Endringene medfører kun endringer for de legekontorene som det er forhåndsavtalt at skal oppgraderes til versjon 3.3.

Dvs. at denne versjonen ikke har påvirkning på de som benytter SFM fullversjon i 2.12. De som benytter SFM Basis API er heller ikke berørt.

3.3.0 - Mellomversjon innholdsliste

NHN har gradvis oppgradert kontorer til versjon 3.2 av SFM siden medio mars. I midten av uke 19 ble det første gang innrapportert en feil knyttet til åpning av pasient på versjon 3.2. Feilen oppstår når det er registrert allergi på pasient i KJ som ikke er legemiddelallergi (eksempelvis allergi for nøtter). Problemet krever kodeendring og deploy av ny versjon av SFM. Ny versjon er planlagt publisert torsdag 25. mai og alle som er på versjon 3.2 vil da automatisk bli flyttet til versjon 3.3. 

Det vil gjøres en kontrollert flytting av alle virksomheter som benytter SFM Fullversjon v2.12 til v3.2 i løpet av uke 19. Den nye versjonen inneholder blant annet:

 • Oppdatert historikkvisning

 • Forskrivningsmaler

 • Angrefunksjonalitet

 • Hurtigtaster

 • Legemiddelgjennomgang

 • Tilgang til Felleskatalogen

Les mer her

I perioden 22. mars-14. april ble den første brukerundersøkelsen om SFM sendt ut til helsepersonell som har tatt i bruk SFM fullversjon. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge brukervennlighet og brukertilfredshet blant ulike helsepersonellgrupper og undersøkelsen gikk ut til ca 250 brukere.

Les mer

Ny funksjonalitet i leveransen er:

 • Direkte tilgang til informasjon fra felleskatalogen fra LIB. Henter opp riktig legemiddel basert på hvilken oppføring som er i fokus i LIB.

 • Visning av medisinske varsel ved søk på maler

 • Utskrifter: Forbedret LIB utskrift til pasient, utskrift av legemiddelliste til administrering i PLO, markering på utskrift av resept når sending av e-resept til RF har feilet

 • Migreringsrapport er oppdatert med informsjon om sfm-id, organization number, organization name

 • Uthenting av sfm-statistikk som kan vises på NHN statistikk server på internett

Se hele releasnoten 3.1.0 - Mellomversjon innholdsliste

I forbindelse med produksjonssetting av ny versjon 3.0.0 av SFM 12. mars er det viktig å merke seg følgende:

 • Alle nye instanser i SFM (nye “kontor”) blir opprettet i Versjon 2.11 (Bravo). Dette er konfigurasjonsstyrt i SFM.

 • MigreringsAPI er foreløpig ikke versjonert, og støtter foreløpig kun migrering i “Bravo” miljø.

 • Overføring av kontor til nyeste versjon gjøres kontrollert og manuelt fra SFM forvaltning.

 • Med andre ord er det følgende rekkefølge som gjelder ved nye opprettelser i SFM:

 1. Opprette kontor/instans

 2. Migrere data

 3. Produksjonssetting

 4. Bestille overføring til Charlie via kundesenter@nhn.no

Denne versjonen inneholder blant annet tilpasset funksjonalitet for virksomheter innenfor sykehjem og hjemmetjenester med tilpasninger av prosesser og tilgjengelig funksjonalitet, samt egne utskrifter. Dette inkluderer blant annet ny funksjonalitet for utveksling av kritisk informasjon med kjernejournal, opprettelse av maler, navigasjon og hurtigtaster. Funksjonaliteten vil, med unntak av noen tilpasninger, være tilgjengelig for alle brukergrupper av SFM Fullversjon.

Les mer her

SFM har den siste tiden dessverre hatt utfordringer som har berørt våre brukere og samarbeidspartnere.

I slutten av januar oppstod det en feil knyttet til statuser på enkelte legemiddelbehandlinger, noe som har skapt vesentlige utfordringer for berørte brukere. Problemene er knyttet til migrerte legemiddelbehandlinger uten gyldig resept for legekontor som har tatt i bruk SFM fullversjon etter nyttår.  Dette har medført at for mange behandlinger har blitt satt som inaktiv og fremkommer ikke i legemiddellisten. Vi har identifisert årsaken og har løsning klar for de berørte virksomhetene. Løsningen vil sikre at behandlinger med nylig utgått resept vil vises som aktiv i legemiddellisten og kan håndteres i samstemmingsprosessen.

SFM har frem til nå dessverre ikke hatt mulighet for å pilotere nye versjoner på enkeltkontorer før utrulling til alle brukere. Dette har medført at feil har påvirket flere kontorer enn nødvendig. I mars vil det leveres en ny versjon av SFM hvor slik pilotering er mulig og prosessen vil fremover inkludere pilotering av nye versjoner slik at større feil korrigeres før distribusjon til alle brukere.

I tillegg til den spesifikke utfordringen relatert til samstemming har vi mottatt en rekke innspill fra brukere og samarbeidspartnere til videre forbedring av SFM. Vi setter pris på disse konstruktive innspillene og tar de med inn i prioriteringene for videreutvikling av SFM i tiden fremover.

Vi forstår og beklager den frustrasjon, usikkerhet og merarbeid utfordringer med SFM har medført, både for brukere og våre samarbeidspartnere. Det har vært og er vår høyeste prioritet å løse disse utfordringene så SFM oppleves som et sikkert, nyttig og effektivt arbeidsverktøy for alle våre brukere.

Dette er en god start og nå står SFM for over 3% av reseptene som sendes inn til Reseptformidleren.  I uke 5 rundet vi 50 «aktører» - det vil si legekontor, sykehus og sykehjem som benytter systemet.

SFM har igjennom store deler av 2022 vært i produksjon med hhv datadelings-API og Basis-API. Prosjektet har selv gjort seg en del erfaringer i denne perioden, og leverandørene har også spilt inn behov for justeringer/endringer i API-ene.

Les mer her

Siden SFM versjon Bravo ble levert 29. mars 2022 har det blitt gjort løpende oppdateringer med både feilretting og ny funksjonalitet. Oversikt over dette finnes på undersiden her Bravo - leveranser

I mellomversjonene (f.eks. 2.1.0, 2.2.0 osv har det tilkommet ny funksjonalitet, mens patcher (2.1.1, 2.1.2 osv) inneholder kun feilretting.

Mer informasjon om ny funksjonalitet som har tilkommet i Bravo siden august finner du her Oppdateringer for SFM Bravo

Akseptansetest av versjon Charlie startet i uke 37 og vil pågå til medio desember. Releasenotes for versjon Charlie vil legges ut her i løpet av torsdag 22.09.2022. Kontakt oss på sfm-prosjekt@nhn.no med spørsmål knyttet til innholdet i Charlie