Funksjonalitet i SFM Fullversjon

SFM Full tilbyr funksjonalitet som skal sikre god beslutningsstøtte ved forskrivning av legemidler. SFM Full tilbyr en fullstendig legemiddelmodul, inkludert brukergrensesnitt hvor det kliniske arbeidet vil foregå. Helsepersonell som tar i bruk løsningen får tilgang til funksjoner for forskrivning av legemidler og for deling av legemiddellisten med annet helsepersonell i helsetjenestene rundt pasienten. Det innebærer blant annet funksjonalitet for å sikre at reseptopplysningene og legemiddellisten har tilstrekkelig kvalitet. 

SFM Full er bygd opp rundt fire portaler; der sentral funksjonalitet er beskrevet under. 

Pasientbehandlingsportalen

Pasientbehandlingsportalen er den delen av SFM hvor alt det kliniske arbeidet foregår. Denne ligger som en integrert del av EPJen og vil alltid åpnes på den pasienten som er valgt fra EPJ.

Ved åpning av SFM lander man direkte på legemidler i bruk (LIB), men kan også velge å gå over til visningene for næringsmiddel, forbruksmateriell, vaksiner eller kritiske legemiddelreaksjoner. I bakgrunnen gjør SFM oppslag for å hente siste oppdaterte legemiddelinformasjon som er registrert i reseptformidleren og/eller kjernejournal, avhengig av hva som pålogget bruker har rettighet til. Pasientens legemiddelinformasjon oppdateres i forhold til det som er nytt eller endret fra sist noen i virksomheten gjorde oppdateringer.

 

I pasientbehandlingsportalen gis det også tilgang til annen tilleggsfunksjonalitet:

Samstemming

Samstemmingsfunksjonen en integrert del av det løpende arbeidet med å oppdatere pasientens legemidler, slik at legemiddellisten viser en nøyaktig og fullstendig oversikt over alle legemidler (og kosttilskudd) pasienten faktisk bruker. Det er også støtte for at brukere med ulike rettigheter kan samhandle rundt samstemming og forskrivningsprosessen gjennom utkast og godkjenningsmekanismer. Listen inneholder nødvendig informasjon om den enkelte forskrivning, samt at det fremkommer hva som er nytt og endret, medisinske varsler og annen sentral informasjon. Det gis prosessstøtte for å vise hva som må håndteres før nye resepter kan sendes til reseptformidleren. Dette kan være håndtering av medisinske varsler, godkjenning av utkast eller oppdatering av informasjon på en forskrivning, samt å angi hva som fortsatt er i bruk eller skal fjernes fra listen. 

Forskrivning

Fra listen er det tilgang til å opprette nye legemiddelbehandlinger. Ved ny forskrivning søkes det på legemidlene basert på legemiddelverkets varekatalog, FEST (Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte).

  • For legemiddelbehandlinger kan det søkes på blant annet både virkestoff og merkevare, men systemet legger til rette for virkestofforskrivning. Dette gjøres ved å opprette forskrivningen på legemiddelvirkestoffet, bortsett fra i de tilfellene hvor det må forskrives på merkevare. Deretter kan det kan endres til en spesifikk merkevare dersom det er behov for det.

  • Det er også mulig å opprette en behandling uten resept, eller fjerne resept og bare beholde en aktiv behandling.

  • For næringsmidler og forbruksmateriell forskrives det alltid på høyeste nivå innen valgt produktgruppe, men det må i tillegg forskrives på et spesifikt produkt for enkelte varer.

  • Det gis god støtte til å opprette strukturert dosering eller velge blant definerte kortdoser fra varekatalogen i FEST. 

Ved søk i varekatalogen og ved klargjøring av forskrivningen fremvises relevante vilkår og informasjonen valideres opp mot disse når det er mulig. Det gis også støtte til å hente opp tidligere vedtak på stønad og utfyllingsstøtte ved nye søknader på refusjon. Helfo tilbyr nye tjenester knyttet til søknadsprosessen for individuell refusjon, og SFM har funksjonalitet for å støtte denne nye søknadsprosessen. Dette betyr at store deler av saksbehandlingen kan skje i sanntid, mens pasienten fortsatt er hos legen. 

I tilknytning til forskrivningene kan det registreres ekspederingsanmodninger, om de skal utleveres som legemiddelassistert rehabilitering (LAR) eller om pasienten ønsker låst resept eller vergeinnsynsreservasjon. Det kan også registreres informasjon om at pasienten er under LAR behandling eller har multidose.

Ved multidose gis det støtte til å følge opp dette mot apotek og pleie- og omsorgstjenesten gjennom sending av multidosemelding og oppgavestøtte til å håndtere spørsmål og svar. Oppgaver som opprettes i tilknytning til SFM samles i oppgavelisten i EPJ. 

For dem som har tatt i bruk PLL vil det sendes en oppdatert PLL hver gang rekvirent sender fra seg en ny resept eller tilbakekalling av en resept, samt ved signering av legemiddellisten. Helsepersonell med begrenset rekvireringsrett eller uten rekvireringsrett sender ikke PLL.

For hver legemiddelbehandling kan det åpnes en detaljvisning som inneholder all informasjon om forskrivningen, samt metadata som navn på forskriver, relevante datoer og endringshistorikk for oppføringen. Fra både detaljvisningen og direkte fra legemiddellisten er det tilgang til en rekke funksjoner som gjøres tilgjengelig avhengig av brukers rettigheter og status på forskrivningen.

Kritiske legemiddelreaksjoner

Kritiske legemiddelreaksjoner som er registrert på pasienten vises i toppen av skjermbildet. Kritiske legemiddelreaksjoner hentes inn i SFM gjennom oppslag i reseptformidleren og kjernejournal. Det gis støtte til å identifisere dersom tilsvarende reaksjon allerede er registrert lokalt og man får mulighet til å redigere dem. Det kan registreres nye kritiske legemiddelreaksjoner lokalt som igjen vil bli formidlet videre til reseptformidleren og kjernejournal. Kritiske legemiddelreaksjoner varsles på legemiddeloppføringer som berøres, samt ved søk og opprettelse av nye forskrivninger. Når en kritisk legemiddelreaksjon oppstår i tilknytning til en forskrivning, må denne håndteres. 

Helsepersonellportalen

I Helsepersonellportalen gis bruker tilgang til å se egne brukerinnstillinger som er predefinert ut fra helsepersonell kategori og eventuelt individuelt tilpasset den ansatte fra systemadministrator. Bruker har selv tilgang til å sette noen innstillinger for sin egen bruker.

Systemadministrator har tilgang til brukeradministrasjon for å konfigurere standard oppsett for ulike helsepersonellkategorier innenfor virksomheten, samt å gjøre individuelle tilpasninger på brukerinnstillingene til den enkelte ansatte. 

Virksomhetsportalen

I virksomhetsportalen har systemeier tilgang til å gjøre følgende:

  • Konfigurering av virksomhet

  • Brukeradministrasjon

Konfigurering av virksomhet

Under konfigurering av virksomhet så kan man redigere innstillinger for den virksomheten feks. for en legekontor.

Brukeradministrasjon

I brukeradministrasjon så kan man se og endre innstillinger på brukere i den valgte virksomheten. Når du trykker på linken så vil du velge en virksomhet og etter at virksomheten er valgt så vil du se alle brukere i den virksomheten.

Når brukeren er valgt så kan man se informasjon om brukeren og kan redigere brukerens innstillinger. Se bilde av redigerbart innstillinger for en valgt lege nedenfor:

 

Tjenesteleverandørportal

Tjenesteleverandørportalen tilgjengeliggjør funksjonalitet for å konfigurere og overvåke en SFM tjeneste. Denne skal bare kunne åpnes ved bruk av accesstoken på nivå 4 og krever at bruker er registrert.  KlientID skal være knyttet til virksomhet som er registrert som tjenesteleverandør.  

For databehandler er det sentralt å kunne konfigurere all nødvendig informasjon for å kunne kommunisere med eksterne løsninger og for å gi nødvendig tjenester til andre. Denne konfigureringen er felles for alle installasjoner som benytter SFM tjenesten og andre tjenester som f.eks FEST.