Kundestøtte

Norsk helsenett yter kun kundestøtte for leverandøren som har inngått avtale om bruk av SFM.

Ved henvendelser til leverandøren fra dennes kunder knyttet til EPJ og SFM, forutsettes det at
leverandøren har sjekket at henvendelser fra kunden er knyttet til SFM, og at dette ikke kan løses
ved tiltak som leverandøren rår over.

Innmelding av feil og endringsønsker
Feil og/eller endringsønsker skal meldes via NHN kundesenter, som vil videresende henvendelsen til
relevant mottaker i prosjektet eller SFM forvaltning. Merk emnefeltet med 'SFM feil' ved innmelding
av feil og 'SFM endringsønske' ved innmelding av endringsønsker, etterfulgt av en kort beskrivende
tittel på feilen/endringsønsket.

Hvis det haster eller er kritisk må e-post også merkes med 'haster' i emnefeltet

Maler og kontaktinformasjon for innmelding av feil og forbedringsøsker er beskrevet under https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2160492666.

Varslingslister
Leverandøren må selv be om å bli inkludert i varslingsliste for SFM for å motta varsler ved endringer eller hendelser. Dette gjøres ved å sende en henvendelse til NHN kundesenter med liste over navn, rolle, epost og telefon på kontaktpunkt som skal motta slike varsler.

Det kan i tillegg være hensiktsmessig for EPJ-leverandøren å be om å bli satt på tilsvarende varslingslister for Kjernejournal, Reseptformidleren, HelseID og Grunndata, da dette er underliggende fellestjenester som SFM benytter. Dette gjøres også ved å sende en henvendelse til NHN kundesenter.