Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Godkjenning av leverandører som skal integrere med SFM fullversjon gjøres av godkjenningsprosessen i Norsk helsenett https://www.nhn.no/for-leverandorer/godkjenning-av-leverandorer. Godkjenningsløpet består av flere steg som leverandørene må gjennomgå før de kan godkjennes for utprøving av SFM fullversjon. Mer informasjon om prosess for godkjenning finnes her Test og godkjenningsprosessen for leverandører samt forutsetninger for å ta i bruk SFM fullversjon Forutsetninger for å ta i bruk SFM Fullversjon

...