Test og godkjenningsprosessen for leverandører

Innledning

Etter et innledende møte med godkjenningsprosessen vil leverandør bli bedt om å verifisere hvilke SFM integrasjonskrav som blir innfridd og hvilke API metoder som benyttes. Hensikten er å få et grunnlag til å forberede hvilke tester som skal inkluderes i akseptansetesten.

Leverandør vil deretter bli bedt om å vise presentasjon/demo av EPJ-løsningen i to obligatoriske møter:

 • Første møte:

  • Presentasjon av løsningsarkitektur: Applikasjons- og integrasjonsarkitektur, samvirke med utstyr og annen programvare vises og beskrives, inkludert teknologivalg

  • Funksjonell beskrivelse av virksomhetstypen, brukergrupper og brukerscenarier.

  • Dersom noe er uklart etter presentasjonen vil leverandør bli bedt om en skriftlig beskrivelse.

 • Andre møte:

  • Leverandør presenterer en fullverdig demo for å komme til akseptansetesten. Det forventes at systemintegrasjonen er ferdig utviklet og klar for produksjonssetting

  • Leverandør leverer bekreftelse på sjekklisten.

  • Leverandør leverer overordnet plan for utprøving av SFM.

  • Gjennomgang av systemtestrapporten. Systemtestrapporten sendes til godkjenningsprosessen i forkant av dette møtet.

Når leverandør har utviklet SFM-integrasjon, gjennomført obligatoriske aktiviteter og dokumentasjonen er levert og godkjent, avtales tid for akseptansetest. Vi gjennomfører akseptansetest av integrasjon i NHNs testmiljø, digitalt.

NHN vurderer om testresultatet er tilfredsstillende og hvorvidt det kan besluttes godkjenning for begrenset utprøving i produksjon, eller om det er behov for eventuell feilretting og ny testrunde.

Les mer om videre prosess med begrenset utprøving, utvidet utprøving og påfølgende evaluering av SFM her: https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2330198017 https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2327904257

Fyll ut sjekkliste med SFM API metoder

Sjekklisten fylles ut og sendes til godkjenningsprosessen sammen med utfylt excelfil med SFM Integrasjonskrav.

Sjekklisten skal ha filnavn på formen:

<yyyy.mm.dd> <produktnavn> SFM sjekkliste <revisjon>.docx

<revisjon> er dokumentets revisjon, starter på 1.

Mal for sjekklisten kan lastes ned her:

Besvar SFM integrasjonskrav

SFM Integrasjonskrav fylles ut med leverandørens svar.

Besvarte integrasjonskrav skal ha filnavn på formen:

<yyyy.mm.dd> <produktnavn> SFM Integrasjonskrav <revisjon>.docx

Integrasjonskravene kan lastes ned her:

https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2160492865

Dersom leverandør ønsker å søke om dispensasjon eller fritak fra krav må følgende rutine benyttes og sendes til kundesenter@nhn.no

https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2222850049

Systemtestrapport

Systemtestrapporten er dokumentasjon fra leverandør på at SFM integrasjon er klar for verdikjedetest i e-reseptkjeden. Hensikten med systemtestrapporten er å gi en god oversikt over leveransen og hvilke av SFM integrasjonskrav den dekker, samt dokumentere hvordan leveransen er testet.

De kravene som aktør har testet i sin systemtest, ligger til grunn for akseptansetesten som gjennomføres i NHNs testmiljø. Godkjent systemtestrapport er en av forutsetningene for oppstart AT i godkjenningsprosessen.

Det er NHNs fagressurser innen helsefag, arkitektur og test som er mottakere av systemtestrapporten som er et av de viktigste underlagsdokumentene for godkjenning av integrasjonsløsningen. Erfaringsmessig avdekkes færre feil i AT og selve AT-perioden blir mer effektiv når systemtestrapporten dokumenterer en grundig gjennomført ende-til-ende test av integrasjon mot SFM.

Innhold i systemtestrapporten

Systemtestrapporten skal gi oversikt over hva som er testet, hvilke krav det er testet mot, hvordan testen er planlagt og gjennomført, samt en detaljert oversikt over testresultatene. Detaljnivået må være tilstrekkelig til at NHN forstår hva som er testet og hvordan.

Systemtestrapporten skal ha filnavn på formen:

<yyyy.mm.dd> <produktnavn> SFM systemtestrapport SW <revisjon>.docx

Mal for systemtestrapporten kan lastes ned her:

Malen skisserer NHNs forventninger til innhold i systemtestrapporten. Systemtestrapporten kan leveres på annet format, men punktene i malen skal oppfylles.

Overordnet plan for utprøving av SFM

For at integrasjon mot SFM skal kunne godkjennes trenger NHN dokumentasjon som bekrefter leverandørens strategi og plan for utprøving. Dokumentet beskriver hvordan leverandøren planlegger og forbereder arbeidet med utprøving av SFM hos sine brukervirksomheter.

Dokumentet skal ha filnavn på formen:

<yyyy.mm.dd> <produktnavn> SFM plan og strategi <revisjon>.docx

Mal for dokumentet kan lastes ned her: