Krav til integrasjon SFM basis API

Innhold

Bakgrunn

Bakgrunnen for disse spesifikasjonene er å ivareta pasientsikkerheten ved integrasjon med SFM Basis API, hindre at det tilføres risiko i e-reseptkjeden som følge av at nye aktører kobler seg på og sikre god funksjonalitet for helsepersonell. Spesifikasjonene har til hensikt å lette arbeidet med integrasjonen mellom EPJ og SFM Basis API, som igjen vil bidra til å effektivisere prosessen med å få nye leverandører på e-resept.

Se også Rekvirentspesifikasjon for e-resept som dekker de funksjonelle kravene til e-reseptfunksjonalitet for rekvirentsystemer. EPJ og SFM Basis API skal til sammen oppfylle disse kravene. EPJ leverandør har ansvar for at alle krav i rekvirentspesifikasjonen er oppfylt. Det henvises i tillegg til Implementasjonsguide for SFM for detaljer rundt teknisk oppsett og API funksjoner ved integrasjon med SFM. Nye krav kan tilkomme ved endringer i e-reseptkjeden og vil bli gjort gjeldende via nye utgivelser av Rekvirentspesifikasjonen.

Dette dokumentet danner utgangspunkt for utarbeidelse av testcase som skal benyttes i et test og godkjenningsløp. Rekvirentspesifikasjonen vil også inngå som en del av test- og godkjenningsprosessen. Spørsmål rundt dette bør EPJ- leverandør avklare før oppstart utvikling. Test og godkjenningsløp vil planlegges sammen med hver enkelt EPJ-leverandør.

Obligatoriske krav

Alle krav er obligatoriske krav som må innfris for å kunne bestå akseptansetesten og dermed få godkjent integrasjonen opp mot SFM. Der kravet gjelder spesifikke rekvirentgrupper, er dette spesifisert i kommentarfeltet per krav.

Forklaring av tabellen

Hvert krav innledes med en ID, etterfulgt av selve ordlyden til kravet og til sist et kommentarfelt. Kommentarfeltet vil ofte inneholde ytterligere spesifisering, da kravet vil kunne være obligatorisk kun for løsninger som skal benyttes av spesifikke rekvirentgrupper eller aktører. Kommentarfeltet vil også benyttes til å opplyse om relevant tilleggsinformasjon eller henvisninger som kan være til hjelp når kravet skal tolkes og implementeres.